Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zwierzęta

Wyciąg z regulaminu utrzymania czystościi porządku w zakresie dotyczącym zwierząt domowych i gospodarskich

Wyciąg z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin w zakresie dotyczącym zwierząt domowych i gospodarskich.

(Uchwała NR XVI/534/20 Rady Miasta Szczecinz dnia 9 kwietnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy MiastoSzczecin)
 

Rozdział 8.


Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniemlub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnegoużytku
§ 27. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środkówostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, abyzwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszynocnej.
2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimiwłaściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych.
3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania,winien być adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniemdanego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone.
4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby,która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są dostosowania poniższych zasad:
1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2;
2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osobanadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwanąreakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanychza agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku doludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;
4) pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującejzwierzę, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies nie musi być prowadzonybezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć założonykaganiec;
6) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonychprzeznaczonych na wybiegi dla psów, z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 3;
7) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniącychosoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.
6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – 5, nie dotyczy psów:
1) u których występują przeciwwskazania:
a) anatomiczne,
b) zdrowotne;
2) szczeniaków do 9 m-ca życia.
7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1, winny być potwierdzone przez lekarzaweterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.

8. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięciazanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenachprzeznaczonych do wspólnego użytku.
9. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właścicielei opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowychustanowionych przez zarządców tych terenów.
10. Przepisy ust. 3-8 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwapublicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodnikóworaz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.


Rozdział 10


Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 28. 1. Na terenie Gminy Miasto Szczecin zabrania się chowu zwierząt gospodarskich,
z wyjątkiem:
1) istniejących w dniu wejścia w życie regulaminu:
a) gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
b) działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatkudochodowym od osób fizycznych;
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na działkachzabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, mieszczącymi jeden lokalmieszkalny.
2. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony w sposób:
1) nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi;
2) nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi;
3) nie powodujący zanieczyszczania powietrza, gleby i wody.
3. Pomieszczenia inwentarskie dla drobiu, królików i szynszyli oraz teren ich chowu, za wyjątkiemdziałów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. b, powinny być tak usytuowane,aby odległość w linii prostej od ich najbardziej na zewnątrz wysuniętego krańca lub ogrodzeniawybiegu do granicy nieruchomości położonej w najbliższym sąsiedztwie prowadzonego chowu,wynosiła co najmniej:
1) 30 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym;
2) 100 m dla posesji sąsiedniej zabudowanej budynkiem wielorodzinnym lub innym obiektemprzeznaczonym na stały pobyt ludzi.
4. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 100 m od granicy posesjisąsiedniej zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobytludzi, położonej w najbliższym sąsiedztwie pasieki oraz co najmniej 30 m od dróg publicznych.
Odległości te mogą ulec zmniejszeniu do 10 m przez wybudowanie na granicy lokalizacji pasiekitrwałej przegrody w postaci szczelnego parkanu lub żywopłotu o wysokości nie mniejszej niż 3 m.
5. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
6. Zabrania się:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej,
utrzymywania zwierząt w ilości większej niż:
a) drób – 20 sztuk,
b) króliki – 20 sztuk,
c) szynszyle – 20 sztuk,
d) pnie pszczele – 5 sztuk, a w liczbie większej – za zgodą właścicieli nieruchomości sąsiednichi po zawiadomieniu Prezydenta Miasta Szczecin;
2) chowu i hodowli strusi.
§ 29. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,komórki, garaże, balkony;
3) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy dorejestru zabytków.
§ 30. Regulamin, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i 5, nie ma zastosowania do chowu zwierzątgospodarskich na terenie:
1) rodzinnych ogrodów działkowych,
2) zakładów weterynaryjnych, zwierzyńców, schronisk dla zwierząt oraz cyrków, klubów sportowychlub ośrodków hipoterapii,
3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb
porządkowych i ratowniczych,
4) instytucji, pracowni i laboratoriów doświadczalnych lub serologicznych dla celów naukowych,
5) pasiek zlokalizowanych na terenach położonych co najmniej 300 metrów od zabudowańmieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w sadach przydomowych,w lasach na obrzeżach miasta, a także na posesjach zabudowanych budynkamiwielopokoleniowymi, z zastrzeżeniem § 29.
§ 31. Deratyzację przeprowadza się corocznie na całym obszarze Miasta Szczecin, w następującychterminach od 15 do 30 kwietnia oraz od 15 do 30 września.
 

udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2022/01/11, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Magdalena Kucharzyk, dnia: 2022/01/11 13:53:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Kucharzyk 2022/01/11 13:53:38 modyfikacja wartości
Michał Górski 2009/07/27 09:34:15 modyfikacja wartości
Michał Górski 2008/08/06 11:34:51 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/10/18 12:22:00 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/08/30 09:57:32 modyfikacja wartości
Michał Górski 2007/03/16 10:49:23 modyfikacja wartości
Michał Górski 2006/06/02 15:14:24 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:01:57 modyfikacja wartości
Krzysztof Kozakowski 2006/05/23 14:00:35 nowa pozycja