Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/IK/2010/004
Nazwa organizacji:
Fundacja „RODZINA – ROZWÓJ – SUKCES”
Nazwa zadania:
MISTRZOSTWA EUROPY W RZUCIE PATELNIĄ PAŃ
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10
 
.........................................................                                               Szczecin, 01 kwietnia 2010 r.
 (pieczęć organizacji pozarządowej*                                                     (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
 
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
                                          pl. Armii Krajowej 1
                                            70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
 
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 
BOP-IV
REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MAŁA DOTACJA DO 10.000 ZŁ
(rodzaj zadania)
w okresie od 05.V.2010 r. do 27.VI.2010 r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)        
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
 
PRZEZ
Prezydent Miasta Szczecin
(nazwa organu zlecającego)
 
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 10.000 zł
 
 
I. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa .Fundacja „RODZINA – ROZWÓJ – SUKCES”
2) forma prawna Fundacja
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000312695
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 29.08.2008
5) nr NIP 9552241054 nr REGON 320563043
6) dokładny adres: miejscowość .Szczecin ul. Żytnia 21
   gmina Szczecin powiat .Szczecin
   województwo Zachodniopomorskie
7) e-mail: biuro@impuls-imw.pl http:// .www.impuls-imw.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Zbigniew Pudło – Dyrektor Fundacji
Ryszard Łuczkowski – Zastępca Dyrektora Fundacji
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie Fundacja „RODZINA-ROZWÓJ- SUKCES” 71-006 Szczecin, ul. Żytnia 21
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) Ryszard Łuczkowski  
 12) przedmiot działalności statutowej:
 

 

 a) działalność statutowa nieodpłatna
1. Współpracę z instytucjami naukowymi, innymi fundacjami, organizacjami, instytucjami oraz osobami w kraju i za granicą realizującymi cele statutowe zbieżne lub tożsame z celami Fundacji.
2. Prowadzenie badań naukowych diagnozujących i ewaluacyjnych w zakresie problematyki funkcjonowania psychospołecznego oraz wspieranie i prowadzenie programów stypendialnych, służących rozwojowi osiągnięć naukowych, badawczych, tworzeniu nowych projektów i innych przedsięwzięć nowatorskich.
3. Gromadzenie środków pieniężnych i zasobów materialnych na rzecz instytucji i jednostek realizujących cele Fundacji.
      4. Niesienie pomocy finansowej i rzeczowej instytucjom i osobom realizującym cele zbieżne       z celami Fundacji.
5. Zdobywanie funduszy na stypendia, zapomogi i inne formy pomocy dla dzieci i młodzieży zdolnej, twórczej i aktywnej, szczególnie z ubogich rodzin.
6. Organizowanie i prowadzenie działań wspierających rodzinę i na rzecz rodziny.
7. Organizowanie czasu wolnego rozwijającego zainteresowania kulturowo-rozrywkowe i twórcze oraz rekreacyjno-sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych.
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działań profilaktycznych przeciwdziałających powstawaniu patologii społecznych.
10. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie przedszkoli, szkół, placówek, ośrodków, świetlic środowiskowych realizujących programy profilaktyczne, wychowawczo-resocjalizacyjne, socjo- i psychoterapeutyczne, rehabilitacyjne, pomoc społeczną i socjalną.
11. Organizowanie i prowadzenie seminariów, sympozjów, konferencji, zajęć szkoleniowo-edukacyjnych oraz innych działań informacyjnych dla kadr zajmujących się pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz dla bezpośrednio zainteresowanych osób w zakresie doradztwa personalnego, zarządzania zasobami ludzkimi, psychoprofilaktyki: uzależnień, HIV/AIDS, grup nieformalnych i sekt, resocjalizacji, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, przeciwdziałania innym formom patologii społecznej, przygotowania do życia w rodzinie, pracy z rodziną i na rzecz rodziny, poradnictwa i doradztwa, pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, organizacji i metod pracy socjalnej oraz pomocy społecznej w środowisku lokalnym, rozwoju osobistego i zawodowego, promocji zdrowego stylu życia, diagnozy i pracy socjo- i psychoterapeutycznej, rehabilitacji i innych form pracy z osobami niepełnosprawnymi, kultury, sportu i rekreacji, przeciwdziałania bezrobociu, przedsiębiorczości, funkcjonowania na rynku pracy i samorządu lokalnego.
12. Współpracę z instytucjami prowadzącymi szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.
13. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie akcji tematycznych, kampanii społecznych, konkursów, wystaw, weekendowych zajęć plenerowych w zakresie działań Fundacji.
14. Prowadzenie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wycieczek, rajdów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.
15. Organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych, grup wsparcia, telefonu zaufania, poradnictwa i doradztwa, pomocy i terapii indywidualnych, rodzinnych i grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.
16. Współpracę z poradniami i instytucjami specjalistycznymi w zakresie zdrowia, leczenia uzależnień, pomocy społecznej, świadczenia specjalistycznych usług osobom pokrzywdzonym oraz pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych w celu podnoszenia lub zdobywania kwalifikacji zawodowych.
17. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych i samotnych.
18. Prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, diagnozowanie, rehabilitacja, terapia, aktywizowanie do uczestnictwa w formach spędzania czasu wolnego i rozwoju osobistego we współpracy z osobami zdrowymi, pomoc rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.
19. Prowadzenie lokalnych programów na rzecz wspierania rozwoju społeczności lokalnych, z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych.
20. Prowadzenie zajęć szkoleniowych i organizowanie pracy wolontariatu.
21. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
22. Inicjowanie postępowania i przystępowanie do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w ramach realizacji celów statutowych Fundacji.
23. Stały rozwój kompetencji osób działających na rzecz Fundacji.
 b) działalność statutowa odpłatna
 Działalność wspomagająca EDUKACJĘ
DZIAŁALNOŚC WYDAWNICZA
BADANIA NAUKOWE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Działalnośc ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,

b) przedmiot działalności gospodarczej

 

 
A/ 0000312695
 
b/
85,9 DZIALALNOŚĆ WSPOMAGAJACA EDUKACJĘ
93,1 DZIAŁALNOŚC WYDAWNICZA
72,2 BADANIA NAUKOWE
85,5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
93,2 DZIALALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania
 

 

 
MISTRZOSTWA EUROPY W RZUCIE PATELNIĄ PAŃ
 

 

2. Miejsce wykonywania zadania
 

 

 
Szczecin - Park Kasprowicza

 

3. Cel zadania
 

 

 
Podejmując się organizacji Mistrzostw chcemy promować aktywny, rodzinny wypoczynek, kreatywność i otwartość na ciekawe propozycje spędzania wolnego czasu, oraz ludzi i firmy które nie obawiają się odważnych niekonwencjonalnych inicjatyw.
Pragniemy zaprezentować mieszkańcom i gościom Szczecina formy rodzinnych zabaw oparte przede wszystkim na własnej pomysłowości i aktywności.
 
Ważnym aspektem naszego Projektu jest promocja regionu zachodniopomorskiego i miasta Szczecina.
Projekt ma na celu także w oparciu o m.in. system identyfikacji wizualnej i budowy Marki współrealizację Strategii Promowania Miasta , a przede wszystkim jego otwartości „Szczecin jest otwarty na … uśmiech” i działań miasta pod hasłem „Spędzaj czas aktywnie”
 

 

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
 

 

 
Mistrzostwa Europy w Rzucie Patelnia Pań na stale już wpisują się w kalendarz szczecińskich imprez. W roku bieżącym zostaną zorganizowane już po raz szósty.
 
Impreza ma charakter festynu rodzinnego, w programie którego oprócz mistrzostw w rzucie patelnią odbywają się m.in. gry i zabawy dla dorosłych i dzieci o charakterze rekreacyjnym, promującym rodzinny, aktywny wypoczynek, a także pokazy i występy artystyczne. Zwieńczeniem całości jest koncert „gwiazdy wieczoru”.
 
Mistrzostwa mają wymiar międzynarodowy. Do wspólnej zabawy zapraszamy przedstawicielki innych krajów tj. Niemcy, Szwecja, Dania, Rosja, Wielka Brytania, Czechy.
 
W czasie tegorocznej edycji tej imprezy, chcemy dzięki sponsorom i udziałowi pań w mistrzostwach przekazać na cel charytatywny – Badania Mammograficzne, kwotę równa ilości metrów jakie w sumie uzyskają wszystkie zawodniczki biorące udział w naszej zabawie.
Mistrzostwa objęte zostaną honorowym patronatem Prezydenta Miasta i konsulaty państw europejskich działających na terenie Szczecina.
 
 
Ramowy Program Mistrzostw
 
Godz. 13.00 Uroczyste otwarcie Mistrzostw
Godz. 13.30 – 15.00 Występy i pokazy w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szczecińskich Domów Kultury
Godz. 13.30 – 15.00 Rodzinne gry i zabawy rekreacyjno-sportowe, guizy
( Rodzinny turniej minigolfa, Turniej Piłkarski „Tata & Syn”, Rodzinny Turniej ringo, Mistrzostwa w toczeniu Beczki Panów, gry i zabawy zręcznościowe – szczudła, przeciąganie liny, uni-hok, rzuty do celu itp. )
Godz. 13.00 – 15.00 Stoiska prezentacyjne sponsorów, współorganizatorów, szczecińskich placówek kulturalno-oświatowych.
Godz. 15.00 – 17.30 MISTRZOSTWA EUROPY W RZUCIE PATELNIĄ PAŃ
Godz. 17.45 – 18.00 Zakończenie mistrzostw i wręczenie nagród. Dekoracja zwycięzców
Godz. 18 – 20 Występ „Gwiazdy wieczoru”
Godz. 20 – 22   Piknik taneczny
 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/
 
 

 

Przygotowanie oferty dla potencjalnych sponsorów – 05.V – 14.V.2010
Opracowanie projektów materiałów promocyjnych – 05.V – 10.V.2010
Druk materiałów promocyjnych 10.V – 15.V.2010
Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na organizacje imprezy   05.V – 20.V.2010
( podpisanie umów na ochronę, zabezpieczenie medyczne, ZAiKS)
Działania promocyjno-reklamowe 10.V – 23.V.2010
Przygotowanie terenu 21 – 23.V.2010
Realizacja Mistrzostw 23.V.2010
Ocena i podsumowanie ( podziękowanie współorganizatorom i sponsorom) 25 – 30.V.2010
Rozliczenie finansowe 25.V – 27.VI.2010
 

 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
 

 

 
Jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych impreza ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno uczestników ( w ubiegłorocznych zawodach udział wzieło 67 zawodniczek, a ich rywalizacji dopingowało ponad. 1000 osób) jak i mediów ogólnopolskich i lokalnych. Relacje z ubiegłorocznych Mistrzostw przekazały m.in. TVN, TVN24, TVN-7, TVP1-Teleexpres, Wiadomości, TVP2- Panorama, TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Gazeta Wyborcza, Glos Szczeciński, Kurier Szczeciński, MM i inne.
 
Planujemy, że w tegorocznych Mistrzostwach udział weźmie 80 zawodniczek
W imprezach towarzyszących Mistrzostwom ( grach, zabawach, konkurencjach rekreacyjno-sportowych ) udział weźmie 500 osób
Mistrzostwa jak i ich część artystyczna obejrzy 2000 osób
Dzięki relacjom telewizyjnym, radiowym i prasowym o organizacji tych nietypowych mistrzostw w Szczecinie dowie się ponad 5.000.000 osób z terenu całego kraju.

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania.22.050,00[.dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
 

 

Lp.
 
 
 
 
Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
 
 
 
Ilość jednostek
Koszt jednostkowy
Rodzaj miary
Koszt całkowity
(w zł)
 
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)
 
 
Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
5.
Promocja imprezy
 
 
Druk materiałów reklamowo-promocyjnych
 
Baner informacyjno-reklamowy
 
Zabezpieczenie logistyczne imprezy
 
 
Zabezpieczenie medyczne
 
Obsługa techniczno-organizacyjna
 
Wypożyczenie Ogrodzenia zaporowe przeciwtłumowe
 
Wypożyczenie pawilonów wystawienniczych wraz z wyposażeniem
( stoły , krzesła itp. )
 
Zakup sprzętu
( patelnie, miarki, taśmy, zawieszki itp.)
 
Transport sprzętu
 
Zakup nagród
Część artystyczna imprezy
 
Scena
(, budowa,dekoracja, obsługa)
 
Nagłośnienie
( wypożyczenie, obsługa )
 
Oświetlenie ( efekty sceniczne)
 
Honoraria wykonawców
 
Pokaz pirotechniczny
 
Organizacja
 
 
Materiały i usługi biurowe
( papier, ksero, tonery, koszty połączeń tel, taśma klejąca, zszywacze itp.)
 
 
Koszty pośrednie
 
 
 
500
 
2
 
 
 
 
 
1
 
15
 
 
50
 
 
 
10
 
 
 
1
 
 
200
10
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
10
 
 
1,50
 
300
 
 
 
 
150
 
80
 
 
 
20
 
 
 
100
 
 
 
250
 
 
4,00
300
 
 
 
1000
 
 
3000
 
1500
 
 
5000
 
500
 
 
 
 
300
 
 
Szt.
 
 
Szt.
 
 
 
 
 
 
 
Patrol
 
 
Osób
 
 
Szt.
 
 
 
Kpl
 
 
 
Kpl.
 
 
Km
 
Szt.
 
 
 
Kpl
 
 
 
 
Kpl
 
Kpl
 
 
 
usługa
 
usługa
 
 
 
 
kpl
 
 
 
%
 
 
750
 
 
600
 
 
 
 
150
 
 
1.200
 
 
 
1.000
 
 
1.000
 
 
250
 
800
 
3.000
 
 
 
1.000
 
3.000
1.500
 
 
 
 
5.000
 
 
500
 
 
300
 
 
2.000
 
 
750
 
600
 
 
 
0
 
 
0
 
0
 
 
0
 
 
0
 
800
 
 
600
 
 
 
250
 
 
3.000
 
1.500
 
 
 
2000
 
 
500
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
0
 
 
 
150
 
1.200
 
 
1.000
 
 
1.000
 
 
250
 
 
0
 
2.400
 
750
 
 
 
0
 
0
 
 
 
3000
 
0
 
 
300
 
2.000
Ogółem
 
 
 
 
 
22.050,00
10.000,00
12.050,00
 
3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
 
Wycena jest zgodna z cenami rynkowymi, zaś wynagrodzenie kadry i wolontariuszy opiera się na stawkach rynkowych i uwzględnia jedynie pokrycie rzeczywistych kosztów świadczonych usług i zakupu niezbędnych materiałów
 
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
 

 

Źródło finansowania
%
Wnioskowana kwota dotacji
10.000,00
45,3 %
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
 
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 0,00. zł/
12.050,00
55,7 %
Ogółem
22.050,00
100 %
 
2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
 

 

 
Do realizacji projektu Wnioskodawca poszukuje sponsorów oraz innych źródeł finansowania.
 
Aplikuje o środki z Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, Urzędu Wojewódzkiego i sponsorów prywatnych tj.
Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA
VOBIS S.A
Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA
ZEPTER POLSKA S.A
 
 
3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

 

Fundacja posiada biuro, oraz sprzęt biurowy, środki transportu stanowiące prywatną własność członków władz fundacji.
 
W realizacji projektu uczestniczyć będzie grupa 15 wolontariuszy realizujących m.in. zadania związane z rozdawaniem ulotek, plakatowaniem, pomocą w przygotowaniu technicznym i obsługi imprezy itp.
wykonując pracę o łącznym wymiarze 15 osób x 12 godzin = 180 roboczogodzin
 
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

 

Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin
Wydział Promocji i Informacji UM w Szczecinie
Polskie Radio Szczecin S.A
Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
Portal Internetowy Wszczecinie.pl
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP w Szczecinie
Rekreacja i Wypoczynek Mirosław Szylar i S-ka Szczecin

 

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.
 
Ryszard Łuczkowski – Kierownik projektu, ekspert, animator – doświadczenie w realizacji projektów (SPO WKP, PO RZL), wieloletnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (instruktor ZHP – harcmistrz, Dyrektor Domu Harcerza), organizacji imprez masowych, integracyjnych i szkoleniowych - Prezes Centrum Szkoleń i Integracji w Szczecinie, autor materiałów metodycznych i repertuarowych.
Zbigniew Pudło – ekspert ds. artystycznych, animator, pedagog. Pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie, artysta-muzyk, autor scenariuszy i materiałów repertuarowych.
Tomasz Łuczkowski – organizator, ekspert ds. technicznych - student IV r. prawa, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej „GRYF”, instruktor-ratownik medyczny, instruktor ZHP. Prezes firmy COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez.
Rafał Molenda – ekspert ds. reklamy i promocji, wieloletni dziennikarz Polskiego Radia Szczecin, współpracownik TVN i PR 3. Autor i współautor wielu audycji i słuchowisk radiowych i telewizyjnych.
Dorota Pachciarek - pracownik administracyjny – księgowa, wieloletni pracownik księgowości w administracji publicznej.
 
Członkowie władz fundacji, oraz osoby które realizować będą zadania projektu dosiadają bardzo dużą wiedzę i umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne przy realizacji podobnych działań w trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej i społecznej.
Wolontariuszami fundacji są osoby zawodowo i naukowo związane ze szczecińskimi uczelniami ( Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ) , pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, jak i studenci szczecińskich uczelni oraz instruktorzy KCH ZHP w Szczecinie. W przygotowaniu i realizacji projektu aktywny udział weźmie 15 wolontariuszy.
 
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

 

 
Fundacja rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2008 r.
W dniu 5.11.2008. Fundacja „Rodzina- Rozwój-Sukces” zorganizowała Konferencję Regionalną dla województwa Zachodniopomorskiego w ramach rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” na zlecenie Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 46 a.
Do zadań Fundacji należało :
- opracowanie programu konferencji,
- sporządzenie kalkulacji kosztów związanych z organizacją konferencji, finansowanej w całości (10.000,00 zł) przez CMPPP w Warszawie,
- przeprowadzenie rozmów z wykładowcami i innymi osobami przewidzianymi do prowadzenia zajęć z uczestnikami konferencji oraz omówienie z nimi szczegółowego programu wykładów i warsztatów,
- ustalenie miejsca konferencji (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny),
- spotkania z Ks. Dziekanem WT US dr hab. Prof. US w sprawie umożliwienia przeprowadzenia konferencji na terenie Wydziału Teologicznego i współorganizacji konferencji;
- dokonanie naboru uczestników konferencji na terenie województwa (przedstawiciele CMPPP w Warszawie, nauczyciele, pedagodzy szkół, przedstawiciele zainteresowanych instytucji i organizacji pozarządowych oraz organów administracji publicznej, rodzice, studenci Uniwersytetu Szczecińskiego),
- przygotowywanie materiałów dla uczestników konferencji,
- organizacja cateringu i innych działań związanych z przygotowaniem konferencji
- zaproszenie przedstawicieli mediów szczecińskich do udziału w konferencji i upowszechnienia informacji o niej (Telewizja Polska Szczecin – program Arka, Kurier Szczeciński, Polskie Radio Szczecin)
- przeprowadzenie konferencji wg programu,
- działania pokonferencyjne:
- opracowanie wyników ewaluacji konferencji,
- sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla potrzeb CMPPP w Warszawie,
- rozliczenie wszystkich zobowiązań finansowych związanych z organizacją i przeprowadzeniem konferencji.
 
W konferencji brało udział 12 osób prowadzących wykłady i warsztaty oraz 133 uczestników.
 
Pomimo bardzo krótkiego okresu działalności fundacji, zaangażowanie, wiedza i doświadczenie współpracujących z fundacją osób gwarantuje rzetelne i profesjonalne przygotowanie i realizację projektu.
Członkowie władz fundacji, oraz osoby które realizować będą zadania projektu dosiadają bardzo dużą wiedzę i umiejętności oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne przy realizacji podobnych działań w trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej i społecznej.

 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

 

Agencja Reklamowa DCS – projekt i wykonanie materiałów promocyjnych
COMPLEX Studio Profesjonalnej Obsługi Imprez – zabezpieczenie techniczne imprezy
Agencja GAMA-ART. – część artystyczna imprezy

 

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 20 maja 2010
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
 
........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
 
Załączniki i ewentualne referencje:
 
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia oferty
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

_____________

* Niepotrzebne skreślić.

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/04/07, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2010/04/07 13:01:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2010/04/07 13:01:48 nowa pozycja