Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/SP/2010/026
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy
Nazwa zadania:
Wydanie miesięcznika dla osób 50 plus "Młodzi duchem"
Wnioskowana dotacja:
4 998 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... Szczecin 2010-08-18
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
(rodzaj zadania)
Dofinansowanie wydania miesięcznika dla osób 50 plus pt.: „Młodzi Duchem”

w okresie od 15 października 2010r. do 12 grudnia 2010r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*

PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W SZCZECINIE
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 4 998 zł
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Stowarzyszenie Akademia Wiedzy
2) forma prawna Stowarzyszenie zwykłe
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000309699
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 08.07.2008
5) nr NIP 852-256-95-94 nr REGON 320775621
6) dokładny adres: miejscowość Szczecin al. Wojska Polskiego 121/1
gmina Szczecin powiat Szczecin województwo zachodniopomorskie
7) tel. 91 484 19 60 faks. 91 484 19 60
e-mail: info@akademia-seniora.pl http:// ..........................................................
8) nazwa banku i numer rachunku MBank 61 1140 2004 0000 3602 3339 9110
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Radosław Kępa
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
Radosław Kępa 501 129 829
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Radosław Kępa 501 129 829
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna1. działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza;2. współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;3. podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych, realizacji wydarzeń, imprez, przedsięwzięć oraz działań kulturalnych i artystycznych;4. organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób;5. organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych;6. organizowanie imprez rekreacyjnych i sportowych;7. organizowanie innych imprez kulturalnych: pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy;8. tworzenie bazy materialnej przede wszystkim w postaci ośrodków rozwoju duchowego i rehabilitacji; b) działalność statutowa odpłatna1. stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychiczneji fizycznej sprawności osób starszych;2. prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochronyi promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej;3. aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybużycia;

13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej

Nie prowadzi

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Wydanie miesięcznika „Młodzi Duchem” poświeconego sprawom osób 50 plus w ujęciu lokalnym.

2. Miejsce wykonywania zadania

Miejscem działania zadania będzie gmina Miasto Szczecin – promocja miasta - przy czym zadanie otwarte będzie dla wszystkich zameldowanych w woj. zachodniopomorskim.

3. Cel zadania

Celem zadania jest promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się poprzez m. in. cykliczne wydawanie pisma poświeconego osobom starszym ukazującego świat osób 50 plus, poruszającego sprawy i problemy tej grupy wiekowej oraz pokazanie, że życie w Szczecinie nie jest nudne i pozbawione atrakcji.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Sprawy poruszane na łamach miesięcznika krążyć będą wokół działów:ü strona Urzędu Miasta; ü rekreacja, kultura, wydarzenia - co w Szczecinie, informacje;ü zdrowie;ü porady specjalisty ( zdrowie, finanse, savoir vivre itp.);ü temat miesiąca;ü psychologia (artykuły, testy, kwizy);ü ogłoszenia drobne;ü uroda i kosmetyki;ü podróże;ü porady i przepisy kulinarne;ü mała twórczość literacka seniorów;ü oblicza i sylwetki osób 50 plus.Przeprowadzone badania (ankiety wypełniane zarówno w Akademii Seniora, jak i na mieście przez przechodniów) dowodzą, ze osoby w wieku 50 plus są bardzo przychylnie nastawione na tego typu wydawnictwo. Ankietowani wyrażali swoją opinię dotyczącą braku bezpłatnej informacji o zasięgu lokalnym z zakresu porad zdrowotnych, artykułów oraz wciąż niewystarczającej ofercie działań z zakresu budowania społeczności seniorskiej w mieście. Sugerowali też brak komplementarnej wiedzy o sposobach uzyskania informacji gdzie można zdobyć informację o imprezach masowych, propozycjach czy poradach dla osób starszych. Na rynku są bezpłatne pisma skierowane dla ludzi młodych, informujące o atrakcjach kulturalnych, wydarzeniach, jednak nikt nie zadbał o osoby 50 plus. Drugim celem zadania jest przybliżenie i uwydatnienie różnego rodzaju tematów dla tej grupy wiekowej – uroda, porady, psychologia, mające na celu łamanie stereotypów osoby starszej. Chcemy udowodnić, ze osoba po pięćdziesiątym roku życia to osoba zdrowa, młoda, energiczna z pasjami i apetytem na życie. Oblicza i sylwetki osób 50 plus, to kącik, gdzie zamierzamy przedstawiać osoby pozostające w cieniu, a mające bogatą historię, bogaty dorobek życia po to by móc czerpać z nich przykład, by móc podziwiać ich charyzmę, zapał czy intelekt.Pismo to z racji słabej dostępności osób 50 plus do Internetu stanie się pomostem łączącym osoby starsze z wydarzeniami miejskimi, będzie to swoisty informator o tym jak radzić sobie z tym, co jest najcenniejsze – zdrowiem – oczami innych osób.W zamyśle, chcemy, aby miesięcznik ten tworzony był z materiałów seniorów, aby gazeta ta była ilustracją spraw osoby starszej w mieście. Chcemy, aby osoby, które potrafią pisać poezję, nie trzymały swojego dorobku w szufladzie, aby podzielili się swoim dorobkiem ze wszystkimi czytelnikami. Chcemy, aby miesięcznik ten pisany był dla i przez osoby 50 plus.Specyfikacja techniczna:1. Tytuł wydawniczy „Młodzi Duchem”;2. miesięcznik;3. target osób: osoby po 50 roku życia;4. nakład: 10 000 egz.;5. papier: 70g/m2 ;6. format: A4 (315 mm x 210 mm);7. ilość stron: minimum 16;8. kolor: pełen kolor9. przewidywany zasięg: 40 tys. osób;10. dystrybucja :ü 15 największych przychodni w mieście;ü klatki schodowe w 3 dzielnicach Szczecina (Centrum, Niebuszewo, Gumieńce)ü rozdawany w 4 ruchliwych miejscach miastaü Domy Pomocy Społecznej, organizacje kombatanckieü Urząd Miejski, Urząd Wojewódzki, ZUS11. pierwsze wydanie: 20 październik 201012. drugie wydanie: 20 listopad 201013. trzecie wydanie: 05 grudzień 2010Chcemy, aby miesięcznik ukazywał się zawsze w okolicy 20 dnia każdego miesiąca, jednakże z powodu świąt w grudniu – termin ten został przesunięty na 5 grudzień.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

1. Przygotowania: (wrzesień - październik 2010)· Złożenie wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta· Opracowanie logo· Opracowanie planu szpalt miesięcznika· Wystąpienie do Sądu o tytuł wydawniczy· Przygotowanie planu zawartości merytorycznej· Nawiązanie umów współpracy z wolontariuszami i współpracownikami· Wybór drukarni2. Organizacja pierwszego numeru (wrzesień - październik 2010)· Weryfikacja nadsyłanych tekstów· Ustalenie ramówki miesięcznika· Praca fotoreportera/fotografa· Spotkanie redakcyjne· Przygotowanie do druku – skład· Oddanie do druku· Dystrybucja gotowego miesięcznika3. Organizacja drugiego numeru (październik - listopad 2010)· Weryfikacja nadsyłanych tekstów· Ustalenie ramówki miesięcznika· Praca fotoreportera/fotografa· Spotkanie redakcyjne· Przygotowanie do druku – skład· Oddanie do druku· Dystrybucja gotowego miesięcznika4. Organizacja trzeciego numeru ( listopad - grudzień 2010)· Weryfikacja nadsyłanych tekstów· Ustalenie ramówki miesięcznika· Praca fotoreportera/fotografa· Spotkanie redakcyjne· Przygotowanie do druku – skład· Oddanie do druku· Dystrybucja gotowego miesięcznika Cały projekt zostanie zakończony do dnia 12 grudnia 2010

5. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Wydanie w kolejnych trzech miesiącach po 5 tys. egzemplarzy miesięcznika „Młodzi Duchem”Zaangażowanie osób 50 plus do pracy artystycznej i dziennikarskiej.Oddanie do dyspozycji pisma oferującego tematy poruszające problemy osób 50 plus.Stworzenie informatora kulturalno- rekreacyjnego dla osób 50 plus.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania. 4998,00
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity(w zł) Z tego zwnioskowanejdotacji (w zł) Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów (w zł)*
1ABCDEFG2ABCD3ABCD4ABCD PrzygotowaniaUstalenie Patronatu Prezydenta MiastaStworzenie logoStworzenie planu szpalt miesięcznikaWystąpienie do Sądu o tytuł wydawniczyPrzygotowanie planu zawartości merytorycznejWyszukanie i podpisanie umowy z wolontariuszami i współpracownikamiWyszukanie drukarniOrganizacja pierwszego numeruPraca fotografaPrzygotowanie do druku – składDrukDystrybucja miesięcznikaOrganizacja drugiego numeruPraca fotografaPrzygotowanie do druku – składDrukDystrybucja miesięcznikaOrganizacja trzeciego numeruPraca fotografaPrzygotowanie do druku – składDrukDystrybucja miesięcznika 1111111355000203550002035500020 0000000000,587000,587000,587 GodzGodzSztGodzGodzGodzSztGodzGodzGodzSztGodz 0000000002900140002900140002900140 0000000001666000166600016660 0000000001234140001234140001234140
Ogółem 9120 4998 4122

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Stowarzyszenie posiada bogate doświadczenie w realizowaniu działań edukacyjno- rekreacyjnych na rzecz osób 50 plus.
Współpracuje z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji programu wszechstronna aktywizacja osób w wieku podeszłym.
Stowarzyszenie jest inicjatorem, autorem i wykonawcą wielu bezpłatnych form zarówno edukacyjnych, jak i o charakterze kulturalnym.
Marka Stowarzyszenia jest rozpoznawana wśród mieszkańców miasta zwłaszcza wśród środowiska osób 50 plus.

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł %
Wnioskowana kwota dotacji 4998 54,80
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ 4122 45,20
Ogółem 9120 100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*


Środki własne Stowarzyszenia – 200 zł uzyskane od sponsorów – 3922 zł,


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Przewiduje się uczestnictwo 9 wolontariuszy. Spotkania zespołu redakcyjnego w salach Stowarzyszenia i na materiałach własnych.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

brak


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.


Organizacja Projektu (wolontariusze):
- Magdalena Mikołajczak
- Anna Stawiarz
- Daria Towarnicka
- Anna Podgórska
- Elwira Staniewska
- Anna Wysocka
- Radosław Kępa
- Sławomir Strzępka
- Filip Litwin


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Stowarzyszenie ma spore doświadczenie w organizacji warsztatów zarówno komputerowych, ruchowych jak i z dziedzin sztuki: malarstwo, muzyka, śpiew chóralny. Współpracowaliśmy ze szkołami muzycznymi, teatrami, Operą na Zamku etcWielokrotnie otrzymywaliśmy Patronaty Prezydenta Miasta.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

........................................................................................................................................................(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ...................................................................................................................................................
Poświadczenie złożenia ofertyAdnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________
* Niepotrzebne skreślić.
 


Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/08/25, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/08/25 15:36:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/08/25 15:36:57 nowa pozycja