Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/WE-A/2010/008
Nazwa organizacji:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
Nazwa zadania:
Ochrona Wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Powiatu Szczecińskiego
Wnioskowana dotacja:
5 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
w Szczecinie

...................................................................................
(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniami, zwalczanie kłusownictwa wodnego, na terenie Powiatu Szczecińskiego
(rodzaj zadania)

w okresie od 15 maja do 15 sierpnia 2010r.
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
Społeczną Straż Rybacką Powiatu Szczecińskiego Okręgu PZW Szczecin
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy zł./I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie
2) forma prawna Stowarzyszenie
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000080484
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 07.02.2002r.
5) nr NIP 852-11-58-386 nr REGON 011508543
6) dokładny adres: miejscowość 70-383 Szczecin, ul. Mickiewicza 3
Gmina Szczecin, powiat Szczecin
województwo zachodniopomorskie
7) tel. (91) 434 76-25 fax. (91) 434 49-63
e-mail SSR: ssr@um.szczecin.pl , biuro@pzwszczecin.com
http:// www.pzwszczecin.com
8) nazwa banku i numer rachunku Bank PEKAO SA I O Szczecin,

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego PREZES Okręgu PZW w Szczecinie Włodzimierz Kornaszewski
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: Społeczna Straż Rybacka Powiatu Szczecińskiego- Komendant SSR Tomasz Ślusarczyk tel.
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego): Ryszard Żochowski- Koordynator ds. Pow. SSR Okręgu PZW Szczecin, Tel. (0)
12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

SSR Szczecin wykonuje działania patrolowo- kontrolne, nieodpłatnie na terenie wszystkich wód leżących na terenie Powiatu Szczecińskiego.
b) działalność statutowa odpłatna

nie dotyczy13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


nie dotyczy.

II. Opis zadania
1. Nazwa zadania

Monitoring zbiorników wodnych, rzek i ich brzegów pod kątem zanieczyszczenia, zwalczania kłusownictwa wodnego, bezpieczeństwo osób przebywających na akwenach wodnych.

2. Miejsce wykonywania zadania

Wszystkie wody i ich brzegi na terenie Miasta i Powiatu Szczecińskiego.

3. Cel zadania

Ochrona środowiska naturalnego, ochrona osób korzystających ze sprzętu wodnego, kąpiących się, przebywających na dzikich kąpieliskach. Zwalczanie wykroczeń z Ustawy o rybactwie śródlądowym.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/

Działalność kontrolna w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód powierzchniowych stanowiących własność Skarbu Państwa w granicach miasta Szczecin.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


Przeprowadzenie minimum 10-ciu kontroli miesięcznie.

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.

Zminimalizowanie zagrożenia osób przebywających nad wodami. Polepszenie czystości wód i ich brzegów, zminimalizowanie kłusownictwa wodnego.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 11.000 zł
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztówLp.


Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł) Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł) Z tego z finansowych środków
własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów (w zł)*
w całym roku 2010

1.

2.

3.

4.5. Zakup paliwa do łodzi patrolowych.
Zakup kart tel. dla strażników.
Zakup ubrań dla strażników
Zwrot kosztów używania samochodów prywatnych.
Zakup noktowizora do patrolowania nocnego 200l 5zł litr 1000 - 1000
12szt 50 Szt. 600 600 -
8szt 400 Szt. 3200 3200 -
100 50 5000 - 5000
1szt 1200 Szt. - 1200 -
Ogółem


11.000

5.000

6.000


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania zł
%

Wnioskowana kwota dotacji
5.000 45.45
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*
własne
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ........................................ zł/


6.000 54,55
Ogółem: Jedenaście tysięcy złotych
11.000 100%2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*nie dotyczy


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Lokal SSR Szczecin, ul. Mickiewicza 3 w burze Okręgu PZW w Szczecinie bez wyceny- własność ZBiLK Szczecin.
Dwie łodzie motorowe z silnikami spalinowymi 10km i 30km z przyczepą samochodową.
V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.


nie dotyczy


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.

Dwudziestu czterech Społecznych Strażników Rybackich, którym legitymacje wydał Prezydent Miasta Szczecin.

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.

Zadania realizowane są systematycznie od roku 2000 kiedy to Uchwałą Nr XXX/729/2000 z dn.30.10.2000r. RM Szczecin zatwierdziła „Regulamin działania Społecznej Straży Rybackiej”.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

Wspólne kontrole z funkcjonariuszami: Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej i Straży Miejskiej miasta Szczecin.


Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 31 grudnia 2010r.
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Prezes Okręgu PZW w Szczecinie
Włodzimierz Kornaszewski
...............................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. ............................................................................................................................................
 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/06, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2010/05/06 15:13:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/06 15:13:38 nowa pozycja