Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Mała dotacja do 10 tys. zł

Nr oferty:
MD/ID/2010/005
Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego SŁOWIKI
Nazwa zadania:
Jubileusz 50-LECIA SZCZECIŃSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO „SŁOWIKI”
Wnioskowana dotacja:
10 000 zł
Przyznana dotacja:
0 zł

BOP-10

......................................................... Szczecin,
(pieczęć organizacji pozarządowej* (20.04.2010 Szczecin)
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
URZĄD MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Mała Dotacja do 10 000,00 zł
JUBILEUSZ 50 LECIA DZIAŁALNOŚCI ARTYSTYCZNEJ OPP SZCZECIŃSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO „SŁOWIKI”
(rodzaj zadania)
w okresie od 08 wrzesnia  2010 do 05 grudnia 2010
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
........Urząd Miasta SZCZECIN........
(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 10 000,00 zł.

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa Stowarzyszenie Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”

2) forma prawna stowarzyszenie

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000173880

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 22.10.2009

5) nr NIP .....8522404657.......... nr REGON .......812645085..............

6) dokładny adres: miejscowość 70-351 Szczecin ul. Bol. Śmiałego 42/43
gmina Szczecin.................................... powiat .szczeciński.......................................
województwo zachodniopomorskie.................................

7) tel. ..... 914842906.................................... faks......914898684.......................
e-mail: slowiki@slowiki.szczecin.pl............. http://www.slowiki.szczecin.pl

8) nazwa banku i numer rachunku
9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
Dębowska Ewa Prezes
Helon Grzegorz Wiceprezes
Barańska Elżbieta Skarbnik
Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezes. lub Wiceprezes
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie
OPP Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”, 70-351 Szczecin, ul. Bol. Śmiałego 42/43
Tel: 91 484 29 06

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Ewa Dębowska

12) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

a) działalność statutowa nieodpłatna
Stowarzyszenie działa wyłącznie na rzecz Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” w celu upowszechniania i propagowania osiągnięć muzycznych zespołu, udzielania pomocy w realizacji planów artystycznych chóru, krzewieniu kultury polskiej w kraju i poza granicami, upowszechniania kultury muzycznej wśród społeczeństwa, kultywowania tradycji muzycznych miasta i regionu. Stowarzyszenie popiera aktywizację chórzystów oraz inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży oraz podejmuje inne formy działalności wynikające z aktualnych potrzeb społecznych. Stowarzyszenie organizuje spotkania, kursy, pokazy, odczyty, sympozja i seminaria w celu propagowania i popularyzacji wiedzy o chóralistyce. Stowarzyszenie kompletuje bibliotekę nutową na użytek Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”.
Działalność Stowarzyszenia dotyczy dzieci i młodzieży z miasta Szczecina.b) działalność statutowa odpłatna

nie dotyczy


13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej


nie dotyczy


II. Opis zadania
1. Nazwa zadania


Jubileusz 50-LECIA
SZCZECIŃSKIEGO CHÓRU CHŁOPIĘCEGO „SŁOWIKI”2. Miejsce wykonywania zadania


Szczecin


3. Cel zadania


Celem zadania jest przeprowadzenie obchodów 50-lecia Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”, propagowanie dorobku szczecińskiego środowiska muzycznego i promowanie Szczecina jako miasta uprawionego do pretendowania do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Mieszkańcy Szczecina i okolic otrzymają atrakcyjną ofertę kulturalną. Dodatkowym celem jest zainteresowanie mediów kolejnym wydarzeniem kulturalnym związanym bezpośrednio z dorobkiem artystycznym szczecińskich zespołów.

W 2010 roku przypada 50 rocznica powstania Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”. Rocznica ta jest pretekstem do pokazania na możliwie szerokim forum dokonań zespołów chóralnych działających na Pomorzu Zachodnim. Zespoły te to Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”, i Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Postacią wiążącą wymienione zespoły jest profesor Jan Szyrocki. Zespoły te prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny, a wsparte aparatem wykonawczym Filharmonii Szczecińskiej są w stanie wykreować imprezę kulturalną interesującą medialnie, która ma szanse przypomnieć dokonania chóralistyki naszego regionu.

Istnieją realne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że w przypadku sukcesu medialnego obchody 50-lecia będzie można przekształcić w cykliczna imprezę w formie przeglądu zespołów chóralnych o charakterze międzynarodowym, co wpisuje się w koncepcję starań o przyznanie Szczecinowi tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.


4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


1. Opis zadania
Na obchody 50 rocznicy działalności artystycznej Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” składać się będą następujące wydarzenia:
1. Koncert w Teatrze Lalek „Pleciuga” pt. „Słowiki – dzieciom Szczecina” 02.12.2010.
W koncercie uczestniczyć będą grupy przygotowawcze i przejściowe chóru oraz skład koncertowy OPP Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”.
2. Koncert filharmoniczny- piątek 03.12.2010, w tym wykonanie Kantaty na Boże Narodzenie „Hodie” R. Vaughana Williamsa z udziałem następujących wykonawców:
- OPP Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”
- Chóru Akademickiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
im. Jana Szyrockiego,
- Chóru „Cantores Minores” z Archikatedry Warszawskiej,- Warszawa,
- Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej,
- amerykańskiego dyrygenta p. Josepha Hertera oraz 3 solistów
( sopran, tenor i baryton),
3. Wystawa jubileuszowa w sali koncertowej,( plakaty, programy, baner reklamowy).
4. Msza Św. w intencji Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”
w Bazylice Archikatedralnej Św. Jakuba w Szczecinie w sobotę 04.12.2010.
5. Koncert w Zamku Książąt Pomorskich zaprzyjaźnionych zespołów 05.12.2010.

W 2010 roku przypada 50 rocznica powstania Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”. Powstanie Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” nierozerwalnie wiąże się z osoba profesora Jana Szyrockiego. Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" powstał w grudniu 1960 r. Jego założycielami byli Marian Foksa, Aleksander Mleczak i Jan Szyrocki.
Jan Szyrocki był już w tym czasie dyrygentem Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskie, bo pod taką nazwą działał wtedy dzisiejszy Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
Lata 1967-1974 były dobrym okresem szczecińskich „Słowików”. W tym okresie praktycznie całe wakacje były wypełnione koncertami i wyjazdami. Corocznie zespół koncertował w Filharmonii Szczecińskiej, na Zamku Książąt Pomorskich, w Kamieniu Pomorskim i w Międzyzdrojach. Koncerty odbywające się w ramach stałych programów filharmonii, cyklu „Koncerty kameralne przy świecach i kawie”, Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej ugruntowały pozycję zespołu. Po zaproszeniach na koncerty w kraju przyszły zaproszenia na koncerty poza jego granicami. W 1968 roku zespół koncertował na Węgrzech, od 1969 roku i w latach kolejnych w NRD, w 1970 roku na Łotwie. Potem przyszły wyjazdy do Belgii i Holandii (1972 i 1974), połączone z rewizytami chórów z tamtych krajów w Polsce.

W latach 1974-92 zespołem kierowała Elżbieta Berczyńska-Kus, która miała niewątpliwy wkład w rozwój chóru. W tym czasie zespół odbywa swoją pierwszą podróż do USA.


W 1992 roku kierownictwo obejmuje Bożena Derwich. Istotne miejsce w historii chóru zajmują liczne tournee koncertowe po niemal wszystkich krajach Europy, a także Ameryki, Azji i Afryki. W roku 1992 zespół występował na Filipinach, w 1994 w Hiszpanii i w Grecji, w 1995 w RPA, Danii. W 1996 roku chór odbył tournee po Niemczech i Francji, występował w Hiszpanii i Izraelu. W 1997 roku chór występował w USA. W roku 1999 podczas trasy koncertowej Szczecińskie "Słowiki" odwiedzają Tajlandię, Indonezję, Singapur i Tajwan, rok 2000 wyjazd do Włoch. W 2001 roku zespół odbył turnee do krajów Ameryki Południowej: Chile, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju i Brazylii. W 2002 roku należy odnotować występy w Niemczech i Francji a w 2003 roku koncerty w Niemczech, Francji i Belgii. Rok 2004 to występy we Włoszech. W 2006 roku chór przebywał na tournee artystycznych w Niemczech i we Francji. W 2007 "Słowiki Szczecińskie" wyruszyły w trasę koncertową po krajach Europy. Koncerty odbyły się w Niemczech, Belgii, Luksemburgu i na Słowacji. Koncert w Luksemburgu był szczególnym wydarzeniem dla Polaków mieszkających tam na stałe. W 2008 roku „Słowiki” koncertowały na Kongresie Polskiej Federacji Pueri Cantores w Nowym Sączu. W roku 2009 chór uczestniczył w VIII Festiwalu Giuseppe Zelioli we Włoszech.

Klasę zespołu potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia. "Złota Harfa Eola" oraz Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza w konkursie muzyki dawnej "Schola Cantorum" w 1993 roku w Kaliszu, wyróżnienie oraz zajęcie czwartego miejsca w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Tolosie w 1994 w Hiszpanii. W 1995 roku zespół zdobywa główną nagrodę - trofeum Festiwalu Eisteddfod '95 oraz "Złoty Certfikat" na VIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Eisteddfod '95, w Roodeport koło Johanesburga, RPA. Dyrygent chóru p. Bożena Derwich otrzymuje nagrodę Prezydenta Miasta Szczecina za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. W 1996 roku chór zdobył II miejsce na Festiwalu Chóralnym w Cantonigros koło Barcelony w Hiszpanii, I miejsce i Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Netanya (Izrael). Na Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów Dziecięcych "Golden Gate" w San Francisco w 1997 roku, zespół zdobył II miejsce i srebrny medal. Singapurze. Na przełomie grudnia 1999 i stycznia 2000 roku chór bierze udział w XXX Międzynarodowym Kongresie "Pueri Cantores" w Rzymie, gdzie zespół został wybrany, spośród 110 chórów, do uświetnienia swym występem koncertu galowego Kongresu. Podczas pobytu w Rzymie "Słowiki" i ich dyrygent Bożena Derwich dostąpiły zaszczytu prywatnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. W grudniu 2000 zespół obchodził uroczyście 40 lat istnienia. Z okazji jubileuszu zespół został wyróżniony przez Kuratora Zachodniopomorskiego prestiżową statuetką ASTRA. W grudniu 2005 Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" uroczyście obchodził Jubileusz 45-lecia. Koncerty Jubileuszowe odbyły się w Filharmonii Szczecińskiej i Zamku Książąt Pomorskich. Wraz ze "Słowikami" w koncertach uczestniczyły dwa zaproszone chóry: z Warszawy i z Pragi - Czechy.

Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" prowadzi ożywioną działalność koncertową. Uczestniczy regularnie w przedstawieniach operowych: "Carmen" G.Bizeta, "Cyganerii" i "Tosce" G.Pucciniego oraz w wykonaniach wielkich form wokalno-instrumentalnych, takich jak: "Stabat Mater" G.B.Pergolesiego, "Chichester Psalm's" L.Bernsteina, "Carmina Burana" C.Orffa, „Pasja” K. Pendereckiego, ostatnio „Requiem aeternam” Naszego Szczecińskiego kompozytora Marka Jasińskiego.

2. Podmioty biorące udział w organizacji obchodów:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” Bożena Derwich – Dyrektor
Stowarzyszenie Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” Ewa Dębowska – Prezes3. Podmioty współpracujące:
Filharmonia Szczecińska Andrzej Oryl – Dyrektor
Mykoła Diadura – Dyrektor
Artystyczny
Chór Akademicki im. Jana Szyrockiego Zachodniopo-morskiego Uniwersytetu Technologicznego Szymon Wyrzykowski
- Dyrygent
Chór Archikatedry Warszawskiej „Cantores Minores” Joseph Herter - Dyrygent

4. Rada Artystyczna
Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” Bożena Derwich – Dyrektor

Chór Archikatedry Warszawskiej „Cantores Minores” Joseph Herter - Dyrygent

5. Patronaty
5.1. Patronat honorowy:
Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin

Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski

5.2. Patronat medialny:
TVP Szczecin
PR Szczecin
Kurier Szczeciński
5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/

Działania przygotowawcze i organizacyjne od wrzesnia do grudnia 2010r.


1.Koncert dla dzieci: „Słowiki – dzieciom Szczecina”
Termin 2 grudnia 2010r., czwartek
Lokalizacja Teatr Pleciuga, Plac Teatralny 1, 71-405 Szczecin
Wykonawcy Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”
konferansjer Zbigniew Wilczyński
Rejestracja AUDIO/Video


2.Koncert Jubileuszowy
Termin 3 grudnia 2010r., piątek
Lokalizacja Kościół p.w. Świętego Krzyża, Szczecin, ul. Wieniawskiego 4
Wykonawcy Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”
Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
Filharmonia Szczecińska
soliści (sopran, tenor, bas)
Dyrygent Joseph Herter, Bożena Derwich
Program R.V. Williams Kantata na Boże Narodzenie „Hodie”
Utwory a`cappella

Prowadzenie Mikołaj Szczęsny


3.Koncert Jubileuszowy II
Termin 5 grudnia 2010r., niedziela
Lokalizacja Zamek Książąt Pomorskich / Bazylika Archikatedralna
Wykonawcy Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki”
Chór Archikatedry Warszawskiej „Cantores Minores”
Dyrygent Bożena Derwich, Joseph Herter
Prowadzenie Mikołaj Szczęsny


W sobotę, 4 grudnia 2010 roku msza w Bazylice Archikatedralnej w intencji Jana Szyrockiego i Słowików z ilustracją muzyczną i krótkim koncertem podsumowującym obchody.

Imprezy towarzyszące
Wydawnictwa okolicznościowe – od października 2010
Strona internetowa – od października 2010
Wystawa plakatowa i zdjęciowa – grudzień 2010, Kościół, Zamek, Bazylika, siedziba Chóru.
Wydawnictwa AUDIO/VIDEO


Dodatkowo organizatorzy obchodów przewidują realizację zadań nieobjętych niniejszym projektem:

Koncert warszawski
Termin styczeń 2011
Lokalizacja Warszawa

Organizacja koncertu ma na celu wyprowadzenie obchodów poza Szczecin i zaprezentowanie na forum ogólnopolskim. Impreza będzie finansowana poza niniejszym projektem.Koncert festiwalowy
Termin maj 2011
Lokalizacja Międzyzdroje

Udział w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach koncercie ma na celu wyprowadzenie obchodów poza Szczecin i zaprezentowanie na forum ogólnopolskim.
6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.


Realizacja 3 koncertów z łączną szacunkową frekwencją ok. 2000 osób,
Przekazy medialne o zasięgu lokalnym z możliwością zainteresowania mediów ogólnopolskich.
Rozpowszechnienie wydawnictw okolicznościowych i multimedialnych dokumentujących wydarzenie.
Ranga i ważność wydarzeń jubileuszu 50- lecia Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” ma na celu promowanie Szczecina jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania 12 500,00 zł [z tego wniosek o dotację 10 000,00 zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)


Ilość jednostek Koszt jednostkowy Rodzaj miary Koszt całkowity
(w zł)
Z tego z
wnioskowanej
dotacji (w zł)

Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów
(w zł)*
1


2


3


45


6

7

8 Wypożyczenie nut orkiestrowych

Tantiemy dla kompozytora


Koszt podróży chóru „Cantores Minores”

Wykonanie plakatów i programów koncertowych

Wynajęcie sali koncertu dla dzieci

Opłata konferansjera


Płyta CD chóru

Materiały reklamowe
chóru -


-60


6003


2


500

800 3000,00


1200,0050,00


2,00500,00


400,00


2,00

1,00 Komplet


1 wyk.Szt.


Szt.Godz.


Szt.


Szt.

Szt. 3000,00


1200,003000,00


1200,001500,00


800,00


1000,00

800,00 2400,00


960,002400,00


960,001200,00


640,00


800,00

640,00

600,00


240,00600,00


240,00300,00


160,00


200,00

160,00
Ogółem
12 500,00 10 000,00 2 500,00


3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.
Źródło finansowania

%

Wnioskowana kwota dotacji
10 000,00 80
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*


/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/ 2 500,00 20
Ogółem
12 500,00 100


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*Nie uzyskano środków prywatnych od sponsorów.3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.


Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” udostępni zasoby ogniska na potrzeby przygotowania obchodów (sala prób) oraz zaplecze magazynowe. Stowarzyszenie Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki” dysponuje woluntariuszami – łącznie 15 osób. Kościół p.w. Świętego Krzyża, Szczecin, ul. Wieniawskiego 4 wyraził zgodę na udostępnienie kościoła na potrzeby koncertu. Orientacyjna wycena rzeczowego i osobowego wkładu własnego w realizację zadania ok. 15 tys. PLN.V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.

Nie dotyczy

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.


Komitet Organizacyjny - wolontariusze
Ewa Dębowska Przewodniczący
Bożena Derwich
Izabella Chlubek
Magdalena Chawziuk
Grzegorz Helon
Beata Klimczak-Margol
Andrzej Feterowski
Mariusz Pietrzak


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.


Członkowie Komitetu Organizacyjnego posiadają doświadczenie zawodowe w organizacji imprez kulturalnych, podróży artystycznych, w tym koncertów chóralnych.W szczególności ww. osoby brały udział w przygotowaniu poprzednich jubileuszy oraz biorą udział w codziennych działaniach dotyczących przygotowania występów i tras koncertowych chóru. Jubileusz 45 lecia był realizowany we współpracy z administracją publiczną: Urzędem Miasta Szczecin i Urzędem Marszałkowskim- Szczecin.


4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.


Brak podwykonawców.Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia 20 grudnia 2010,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)

Ewa Dębowska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szczecińskiego Chóru Chłopięcego „Słowiki”

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.* - oświadczenie
3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4. Oświadczenie podmiotu (załącznik nr 1)
5. List Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o objęciu obchodów patronatem.
Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)


_____________

 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/04/23, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/09/01 13:32:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/09/01 13:32:18 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/09/01 12:40:39 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/04/23 12:47:25 nowa pozycja