Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
I nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin - ODWOŁANA
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2020-03-17 9.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 41/20 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
  - 42/20 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 43/20 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,
  - 44/20 (komentarzy: 0) - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
  - 45/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Arkońskiej 47 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
  - 46/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Monte Cassino 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
  - 47/20 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 48/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Niemierzyńskiej 21, 21a w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
  - 49/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 7 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 50/20 (komentarzy: 0) - przyznania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pocztowej 19 w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ujętym w gminnej ewidencji zabytków,
  - 51/20 (komentarzy: 0) - przyznania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pw. św. Trójcy w Szczecinie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  - 52/20 (komentarzy: 0) - udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu,
  - 53/20 (komentarzy: 0) - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 54/20 (komentarzy: 0) - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - 55/20 (komentarzy: 0) - odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  - 56/20 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 57/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  - 58/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału,
  - 59/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu,
  - 60/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 61/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b,
  - 62/20 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095,
  - 63/20 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym-Izba Wytrzeźwień,
  - 64/20 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - 65/20 (komentarzy: 0) - przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat,
  - 66/20 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie,
  - 67/20 (komentarzy: 0) - utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie,
  - 68/20 (komentarzy: 0) - złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na prowadzenie w Technikum Morskim i Politechnicznym w Szczecinie, wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, oddziału przygotowania wojskowego,
  - 69/20 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Żelechowa.
3. Zamknięcie obrad.