Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73369558

Aktualna strona: 397046

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VIII
Data sesji:2019-06-25 10:00

 Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Raport o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za 2018 rok.
6.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin wotum zaufania (190/19  (komentarzy: 2)).
7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
  7.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.
  7.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
  7.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
  7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  7.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
  7.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
  7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (166/19  (komentarzy: 0)).
  7.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 131/19  (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej placu w Szczecinie,
  - 167/19  (komentarzy: 1) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
  - 185/19  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
  - 186/19  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023,
  - 168/19  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041,
  - 169/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 170/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 171/19  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Andersena 3” w Szczecinie,
  - 172/19  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie,
  - 173/19  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 174/19  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 175/19  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 176/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
  - 177/19  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
  - 178/19  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
  - 179/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kingi 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego,
  - 180/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 181/19  (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego nr 4, wchodzącego w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie,
  - 182/19  (komentarzy: 0) - ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Szczecin od dnia 1 września 2019 r.,
  - 183/19  (komentarzy: 0) - zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów,
  - 184/19  (komentarzy: 0) - zaliczenia drogi łączącej ulicę Orlą z ulicą Rysia do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 188/19  (komentarzy: 0) - skargi na działania Prezydenta Miasta Szczecin,
  - 189/19  (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin