Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 60924656

Aktualna strona: 272103

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2018-05-22 10:00

Połączenie z transmisją audio z sesji.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 kwietnia 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja Prezydenta Miasta na temat podwyżek płac dla pracowników.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 56/18  (komentarzy: 0) - określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej,
  - 83/18  (komentarzy: 0) - ustalenia na terenie miasta Szczecin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
  - 91/18  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje - Łozowa - Leszczynowa” w Szczecinie,
  - 109/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 110/18  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
  - 111/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących na terenie gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
  - 112/18  (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
  - 113/18  (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 117/18  (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie,
  - 118/18  (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie,
  - 119/18  (komentarzy: 0) - przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego,
  - 115/18  (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  - 116/18  (komentarzy: 0) - projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  - 114/18  (komentarzy: 0) - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
  - 120/18  (komentarzy: 0) - wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
  - 121/18  (komentarzy: 0) - zmieniający uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 122/18  (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
  - 123/18  (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2017 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2019.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin