Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 56075850

Aktualna strona: 215993

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2018-01-30 10:00

Połączenie z transmisją audio z sesji.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczystość nadania Pani Beacie Karlińskiej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" za 2017 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 grudnia 2017 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 1/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 2/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
  - 3/18  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
  - 4/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie,
  - 5/18  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie,
  - 6/18  (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  - 7/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie,
  - 8/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 3” w Szczecinie,
  - 9/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością GMS, położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5, o pow. 0,1250 ha, Obr. 3021,
  - 10/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085,
  - 11/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Barnima, stanowiącej działkę nr 7/33 z obrębu 1010,
  - 12/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 23a, stanowiącej działkę nr 17/7 z obrębu 1042,
  - 13/18  (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  - 14/18  (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 r.,
  - 15/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
  - 16/18  (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta,
  - 17/18 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
  - 18/18 - skargi na bezczynność Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin