Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 57952444

Aktualna strona: 233529

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2018-02-27 10:00

Połączenie z transmisją audio z sesji.Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń marcowych 1968 r. ( http://bit.ly/2FfmTK4 )
5. Stanowisko w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 35/18  (komentarzy: 0) - przekształcenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki" w Szczecinie poprzez zmianę siedziby z ul. Bolesława Śmiałego 42/43 na ul. Cyryla i Metodego 43 w Szczecinie,
  - 36/18  (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. prof. Krzysztofa Marlicza 75 na ul. Tadeusza Zawadzkiego 75 w Szczecinie,
  - 37/18  (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej nr 61 im. Michała Kmiecika w Szczecinie poprzez zmianę adresu siedziby z ul. 3 Maja 4–7 na ul. 3 Maja 4 w Szczecinie,
  - 38/18  (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej, wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczecinie, poprzez nadanie szkole numeru porządkowego,
  - 5/18  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie,
  - 25/18  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Rolna” w Szczecinie,
  - 26/18  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Starówka - Rynek Warzywny” w Szczecinie,
  - 27/18  (komentarzy: 0) - (wersja 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stołczyn - Bajeczna 2” w Szczecinie,
  - 44/18  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie,
  - 24/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 28/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr 9c położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Łokietka 11 w Szczecinie w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 8 przylegającego do pomieszczenia nr 9c wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży,
  - 30/18  (komentarzy: 0) - ustanowienia służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działkach nr 5/1, nr 6/1, nr 6/2 z obrębu 2090 (Pogodno 90), położonych w Szczecinie na Osiedlu Świerczewo,
  - 46/18  (komentarzy: 0) - stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w związku z rządowym programem mieszkaniowym "Mieszkanie Plus",
  - 31/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego "Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
  - 32/18  (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do zawarcia porozumienia z Gminą Stare Czarnowo, dotyczącego realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej po śladzie dawnej linii kolejowej Szczecin – Śmierdnica – Stare Czarnowo”,
  - 42/18  (komentarzy: 0) - uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”,
  - 43/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,
  - 33/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 34/18  (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
  - 40/18  (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Pięciu Stawów),
  - 39/18  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika poświęconego 100 rocznicy odzyskania niepodległości,
  - 41/18  (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
  - 45/18  (komentarzy: 0) - skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Szczecinie.
8. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2017 r. ( http://bit.ly/2og66PN )
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin