Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 49047191

Aktualna strona: 93928

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VII
Data sesji:2017-02-28 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta nt. sytuacji na Wyspie Grodzkiej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 42/17  (komentarzy: 0) - projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  - 43/17  (komentarzy: 0) - projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
  - 20/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Romera 3, stanowiącej działkę nr 76 z obrębu 2008,
  - 21/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 22/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Szczecińskiej, stanowiącej działkę nr 41/10 z obrębu 3074,
  - 23/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 4a położonego w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali o numerach 3 i 4 położonych w budynku przy ul. Wielkopolskiej 26 w Szczecinie,
  - 24/17  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego „Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
  - 25/17  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat,
  - 26/17  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”,
  - 27/17  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 28/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 29/17  (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 30/17  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin,
  - 31/17  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubczyńska” w Szczecinie,
  - 32/17  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica - Stepowa” w Szczecinie,
  - 33/17  (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
  - 34/17  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
  - 35/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” w charakterze Członka Wspierającego,
  - 36/17  (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji poprzez wygaszanie XXIII Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 im. Skamandrytów przy ul. Budziszyńskiej 2 w Szczecinie,
  - 37/17  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodkach wsparcia działających na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 38/17  (komentarzy: 0) - zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje początkowe,
  - 39/17  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów Gminy Miasto Szczecin w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
  - 40/17  (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin,
  - 41/17  (komentarzy: 0) - przystąpienia do realizacji i złożenia wniosku aplikacyjnego dla Projektu pn."Zwiększenie efektywności systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miasto Szczecin ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Działanie 2.1.5 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Konkurs nr POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17,
  - 44/17  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 45/17  (komentarzy: 0) - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina,
  - 46/17  (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały Rady Osiedla Pomorzany z dnia 19 stycznia 2017 r. o uchwaleniu planu finansowego.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin