Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77990282

Aktualna strona: 441062

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VIII
Data sesji:2019-12-18 10:00

   Projekty uchwał zarejestrowane w BRM na najbliższą sesję Rady Miasta:
  - 355/19  (komentarzy: 0) - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
  - 397/19  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie,
  - 398/19  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo – osiedle” w Szczecinie,
  - 399/19  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Rafy Koralowej” w Szczecinie,
  - 400/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 12,
  - 401/19  (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
  - 402/19  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych,
  - 403/19  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne,
  - 404/19  (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku,
  - 405/19  (komentarzy: 0) - realizacji na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" oraz upoważnienie Dyrektora Szczecińskiego Centrum Świadczeń do prowadzenia postępowania, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75",
  - 406/19  (komentarzy: 0) - przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin na rok 2020,
  - 407/19  (komentarzy: 0) - przystąpienia Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
  - 408/19  (komentarzy: 0) - zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat,
  - 409/19  (komentarzy: 0) - określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020,
  - 410/19  (komentarzy: 0) - określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
  - 411/19  (komentarzy: 0) w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Ofiar Auschwitz),
  - 412/19  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin