Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79558462

Aktualna strona: 454488

Wydrukowano: 0

Porządek obrad sesji

Sesja:XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:VIII
Data sesji:2020-01-28 10.00

 Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 listopada 2019 r.
3. Ślubowanie radnego Mariusza Bagińskiego.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 418/19  (komentarzy: 4) - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulic Gwarnej i Romantycznej, na okres 30 lat,
  - 9/20  (komentarzy: 3) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia granic ich obwodów od 1 września 2019 roku,
  - 1/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 137, stanowiącej działkę nr 40/6 z obrębu 4038,
  - 2/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Inwalidzkiej,
  - 3/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  - 4/20  (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
  - 5/20  (komentarzy: 0) - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  - 6/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
  - 7/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
  - 8/20  (komentarzy: 0) - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
  - 10/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie,
  - 11/20  (komentarzy: 0) - zmiany do uchwały w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
  - 12/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji projektu pt. "4 Publiczne kluby dziecięce w Szczecinie",
  - 13/20  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum -Plac Odrodzenia 3” w Szczecinie,
  - 14/20  (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Łady” w Szczecinie.
  - 15/20  (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej dla placu w mieście Szczecinie (plac Gryfitów),
  - 16/20  (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie (ul. Wichrowa),
  - 17/20  (komentarzy: 0) - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  - 18/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 19/20  (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin,
  - 20/20  (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin i Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
  - 21/20  (komentarzy: 0) - skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
6. Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015 - 2020.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.

© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin