Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2020-11-24 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 30 czerwca 2020 r.
3. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
4. Stanowisko w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji pt. "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji". (Link do Stanowiska: https://tiny.pl/721r8 )
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 215/20  (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - budżetu Miasta Szczecin na 2021 rok,
  - 216/20  (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 217/20  (komentarzy: 0) (wersja 2 po autopoprawkach) - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025,
  - 210/20  (komentarzy: 0) (z autopoprawką) - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
  - 218/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  - 219/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego,
  - 220/20  (komentarzy: 0) - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń,
  - 221/20  (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie i nadania Statutu Szczecińskiemu Centrum Zdrowia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Szczecinie,
  - 222/20  (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2021 r.,
  - 223/20  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Andrzeja Struga” w Szczecinie,
  - 224/20  (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo – Grabowo – Teatr Polski” w Szczecinie,
  - 226/20  (komentarzy: 0) - Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2020-2025,
  - 227/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne,
  - 228/20  (komentarzy: 0) - udzielenia bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej niezbudowanej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Stawnej 10,
  - 229/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Bulwar Gdański 9, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 10/7 z obrębu 1086,
  - 230/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym,
  - 232/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Srebrnej 16a, stanowiącej działkę nr 6/2 o pow. 0,0388 ha, obr. 4174,
  - 233/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  - 234/20  (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
  - 235/20  (komentarzy: 0) - wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
  - 236/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego”,
  - 237/20  (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2021,
  - 238/20  (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2021 opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
  - 239/20  (komentarzy: 0) - ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
  - 240/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.,
  - 241/20  (komentarzy: 0) - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  - 244/20  (komentarzy: 0) - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - 242/20  (komentarzy: 0) - określenia niższych niż ustawowe stawek podatku od nieruchomości,
  - 243/20  (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.