Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VIII
Data sesji:
2020-05-26 10.00
Transmisja audio z sesji RM


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 25 lutego 2020 r.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
4. Informacja Prezydenta Miasta o podejmowanych działaniach w związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej stanu epidemii.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 97/20  (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok,
  - 100/20  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
  - 101/20  (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,
  - 98/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
  - 99/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu,
  - 91/20  (komentarzy: 0) - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020,
  - 92/20  (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie,
  - 93/20  (komentarzy: 0) - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
  - 94/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.,
  - 95/20  (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”,
  - 96/20  (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie przy ul. Parkowej 64 b składającej się z działek nr 21/34, nr 21/54, nr 21/56 z obrębu ewidencyjnego nr 1017.
7. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
9. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Szczecin za 2019 r. (https://bit.ly/2zbAeo7)
10. Sprawozdanie z realizacji Programu wspierania rodziny Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2019. (https://bit.ly/3bMK2Cm)
11. Raport z realizacji "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. (https://bit.ly/3cXa4UZ)
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.