Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2018-01-30 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczystość nadania Pani Beacie Karlińskiej honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" za 2017 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 19 grudnia 2017 r.
+Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Zatwierdzenie rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta radnego Michała Wilkockiego.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecin.
8. Informacja Prezydenta na temat stanu realizacji inwestycji Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 1/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 2/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 3/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 19/18 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 4/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 4” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 6/18 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 7/18 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 9/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością GMS, położonej przy ul. Stołczyńskiej 122, stanowiącej działkę nr 25/5, o pow. 0,1250 ha, Obr. 3021,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 10/18 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Kormoranów - działki nr 1/187, 1/208 oraz 1/204 i 1/209 z obrębu 3085,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 13/18 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 14/18 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2018 r.,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 15/18 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 16/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 17/18 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 18/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
  - 22/18 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 23/18 (komentarzy: 0) - zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Informacja skierowana przez Areszt Śledczy o możliwości wykonywania pracy przez skazanych oraz wykaz podmiotów, w których mogłaby być wykonywana praca na cele społeczne.
13. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
14. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
15. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin