Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2017-07-05 13.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 230/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Inwestycje Miejskie Stadion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 231/17 (komentarzy: 0) - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą Fabryka Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 233/17 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 234/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 235/17 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 229/17 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Somosierry 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 225/17 (komentarzy: 11) - odbudowy linii tramwajowej na alei Wojska Polskiego,
uchwała nie została podjęta
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 203/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zygmunta Krasińskiego,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 204/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego – pomieszczenia gospodarczego nr 12 położonego w budynku przy ul. Zygmunta Felczaka 16 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 205/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu niemieszkalnego - pomieszczenia gospodarczego nr U1 położonego w Szczecinie przy Alei Papieża Jana Pawła II 38 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej oraz przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  - 208/17 (komentarzy: 0) - opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 209/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Szkoła na miarę czasów",
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 210/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.2 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.02.00-IP.02-32-K15/16,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 211/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pracownie doposażone – kompetencje kluczowe uczniów wzmocnione",
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 212/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 213/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu",
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 214/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin - Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  - 215/17 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 w ramach naboru konkursowego RPZP.08.03.00-IP.02-32-K20/17,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 216/17 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Akademia Kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół",
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 217/17 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Józefa Sowińskiego 1, oraz nadanie imienia Technikum Ekonomicznemu Nr 1 wchodzącego w skład tego Zespołu,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 218/17 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 16 im. por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie, ul. Chobolańska 20,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 219/17 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 220/17 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Związków Zawodowych w Szczecinie, ul. Strzałowska 27A,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 221/17 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonej przez jednostkę organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 222/17 (komentarzy: 0) - ustanowienia pomników przyrody,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 226/17 (komentarzy: 0) - skargi na bezprawne działanie Prezydenta Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 227/17 (komentarzy: 0) - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
  - 228/17 (komentarzy: 0) - przejmowania przez jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin mienia, należności i zobowiązań finansowych oraz dokumentacji dotychczasowych gimnazjów włączanych do ośmioletnich szkół podstawowych lub przekształcanych w inny typ szkół,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 232/17 (komentarzy: 0) - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2018 rok.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin