Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-11-22 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 października 2016 r.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 251/16 - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Karskiego)
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 29
  - 222/16 (komentarzy: 0) - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wyzwolenia 50 w Szczecinie (Hotel DANA),
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 30
  - 229/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Goleniowskiej 65,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 230/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Pomorskiej 104, stanowiącej działkę nr 18/13 z obrębu 4065,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 231/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 232/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 233/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Niebuszewo 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 234/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Bogumińska” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 235/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 236/16 (komentarzy: 0) - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2017 r.,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 237/16 (komentarzy: 0) (wersja 2) -„Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 238/16 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 239/16 (komentarzy: 0) - trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 240/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 241/16 (komentarzy: 0) - podatku od środków transportowych,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 242/16 (komentarzy: 0) - ustalenia na rok 2017 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 243/16 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2017,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 244/16 (komentarzy: 0) (wersja 2) - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego",
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 246/16 (komentarzy: 0) - zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne, na terenie Gminy Miasto Szczecin, będących w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 248/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn."Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół" złożonego w ramach konkursu nr RPZP.08.07.00-IP.02-32-K05/16 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz jego realizację.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 253/16 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 252/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia Miejskiego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016 - 2021
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 254/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezpodstawne postępowanie Prezydenta Miasta
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 255/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 256/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
7. Informacja o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych przez podmioty o których mowa w art. 24 h ust 12 ustawy o samorządzie gminnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin