Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-07-05 13.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckich okupantów w lipcu 1941 r. w 75 rocznicę zbrodni
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 157/16 (komentarzy: 1) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 30
  - 324/15 (komentarzy: 2) - uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2016-2020,
Projekt uchwały został odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 146/16 (komentarzy: 1) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 25
  - 149/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. 5 Lipca,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 150/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej 80, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/7 o pow. 0,0926 ha, obr. 4084,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 152/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 153/16 (komentarzy: 0) - uchylenia uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 154/16 (komentarzy: 0) - upoważnienia Prezydenta Miasta do zawarcia porozumienia z Gminą Goleniów dotyczącego realizacji projektu „Budowa ul. Leśnej w dz. nr 143 obr. Załom w Gminie Goleniów,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 158/16 (komentarzy: 1) - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2017 rok,
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 151/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Pomorzany-Dunikowskiego” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 160/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 161/16 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Misia Wojtka),
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 162/16 (komentarzy: 0) - skargi na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieuwzględnienia wniosku.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin