Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-06-21 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina:
  - Pani Marii Bakka-Gierszanin,
  - Panu Prof. Bronisławowi Ziemianinowi,
  - Panu Dr. Markowi Łuczakowi.
3. Zatwierdzenie protokołu z:
  - III uroczystej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 maja 2016 r.,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 maja 2016 r.
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Stanowisko Rady Miasta w sprawie obchodów XXXV rocznicy Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego. (Link: http://tiny.pl/grs22 )
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
6. Stanowisko Rady Miasta w sprawie zmian w Ustawie o samorządzie gminnym. (Link: http://tiny.pl/grssq )
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja Prezydenta Miasta na temat:
  - przetargu na obsługę mariny na Wyspie Grodzkiej,
  - Mostu Cłowego,
  - aktualnej sytuacji dotyczącej stadionu piłkarskiego w Szczecinie,
  - wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015.
9. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
9.1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
9.2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
9.3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
9.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
9.5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
9.6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
9.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku (138/16 (komentarzy: 0)).
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
9.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2015.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 27
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 123/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 124/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 125/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 126/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Piotra Skargi),
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 127/16 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży (ul. Chobolańska),
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 128/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 129/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 130/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Spiskiej 17, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 131/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Szczecinie przy ul. Somosierry 43,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 132/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Czwartaków 5, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 133/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Willa Kultury” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 134/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Dąbie” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 135/16 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 136/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Bukowska” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 137/16 (komentarzy: 0) - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 140/16 (komentarzy: 0) - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2016 roku,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 141/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 142/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 143/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 144/16 (komentarzy: 0) - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 146/16 (komentarzy: 1) - wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
projekt został odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 147/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 148/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 156/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nadzoru nad organizacją otwartego konkursu ofert
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 139/16 (komentarzy: 0) - zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin