Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2016-03-22 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 23 lutego 2016 r.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Stanowisko Rady Miasta w sprawie podwyższenia dotacji na sześciolatki.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 50/16 (komentarzy: 0) - wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Szczecin – miasta na prawach powiatu z gminą i powiatem Goleniów,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 51/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok",
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 52/16 (komentarzy: 0) - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 53/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 54/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1/12 z obrębu 4706, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Lubczyńskiej,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 55/16 (komentarzy: 0) - sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego,
projekt odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 56/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 57/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 637/1000 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 7 położonym w Szczecinie przy ul. Orawskiej 15, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego dotychczasowych najemców,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 58/16 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 części udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 59/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 7” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 60/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko - Teligi” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 62/16 (komentarzy: 0) - uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie",
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 63/16 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 64/16 (komentarzy: 0) - zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 65/16 (komentarzy: 0) - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2016 rok,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 66/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2016 rok i lata następne,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 67/16 (komentarzy: 0) - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 68/16 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa – skrzyżowanie Wkrzańska” w Szczecinie,
projekt odrzucony w głosowaniu
+Głosujących ZA: 8 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 69/16 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 70/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 71/16 (komentarzy: 0) - skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 72/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 73/16 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 74/16 (komentarzy: 0) - zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół i placówek oświatowych w Gminie Miasto Szczecin na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
7. Aktualna sytuacja dotycząca powstania nowego stadionu piłkarskiego w Szczecinie.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń za 2015 r.
9. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu Szczecin za 2015 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin