Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-04-21 10.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina prof. Marii Radomskiej-Tomczuk.
3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 24 marca 2015 r.
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 94/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego - Sowińskiego 2” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 95/15 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – Nad Odrą” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 56/15 (komentarzy: 0) (wersja 2) - ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 80/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej zabudowaną działkę nr ewid. 33/4 z obr. 4098, położoną w Szczecinie przy ul. Bałtyckiej 27c oraz działkę nr ewid. 55/1 z obr. 4098,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 81/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w Szczecinie w rejonie ul. ks. kan. M. Bryczkowskiego, stanowiącej działkę nr ewid. 100/13 z obr. 4010,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 82/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ogrodowej 33a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych tworzących wspólnotę mieszkaniową,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 83/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w Szczecinie przy ul. Franciszka Tarczyńskiego 6, sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 84/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juranda,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 85/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 6 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy ul. Strzałowskiej 48 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 86/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 4 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu położonego w budynku przy al. Wojska Polskiego 198 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 87/15 (komentarzy: 0) - określenia wysokości bonifikaty od ceny netto pomieszczenia nr 7 niespełniającego wymogu samodzielnego lokalu, położonego w budynku przy ul. Mazurskiej nr 18 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 73/15 (komentarzy: 0) - pozbawienia ul. Miłej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
+Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
  - 74/15 (komentarzy: 0) - zmiany przebiegu drogi powiatowej ul. Stacyjnej nr 5170Z,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 75/15 (komentarzy: 0) - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 76/15 (komentarzy: 0) - sposobu ustalenia w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 78/15 (komentarzy: 0) - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 88/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok",
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 92/15 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w bursach szkolnych prowadzonych przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów potwierdzających ich spełnienie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 93/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do porozumienia pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 100/15 (komentarzy: 0) - skargi na działalność Prezydenta Miasta Szczecin oraz na działalność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie,
  - 101/15 (komentarzy: 0) - skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
7. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
8. Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 dla Gminy Miasto Szczecin w 2014 roku.
9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
10. Sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok samorządowych instytucji kultury.
11. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2014 r.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
14. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin