Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VII
Data sesji:
2015-02-17 10:00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wręczenie tytułu Pioniera Miasta Szczecina Pani Janinie Marii Soroka.
3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 13 stycznia 2015 r.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 5/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Władysława Stanisława Reymonta,
  - 6/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 7/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
  - 8/15 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży,
  - 9/15 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 33/7 z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad-Odrą 82), położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Duńskiej,
  - 11/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 3" w Szczecinie,
  - 12/15 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Bogumińska" w Szczecinie,
  - 15/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, al. 3 Maja 1a,
  - 16/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 i Szkoły Policealnej Nr 2 wchodzących w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6,
  - 17/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3, Technikum Handlowego i Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1,
  - 18/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3,
  - 19/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie, ul. Portowa 21,
  - 20/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Łączności w Zespole Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30,
  - 21/15 (komentarzy: 0) - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 4 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19,
  - 30/15 (komentarzy: 0) - wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie
  - 31/15 (komentarzy: 0) - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  - 10/15 (komentarzy: 0) - pozbawienia części ulicy Śnieżnej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,
  - 14/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin,
  - 13/15 (komentarzy: 0) - zmiany nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
  - 22/15 (komentarzy: 0) - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli,
  - 3/15 - skargi na niezałatwienie w terminie wniosku skierowanego do Prezydenta Miasta,
  - 4/15 - skargi na działania Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie nieprawidłowości przy remoncie chodnika ulicy Grzegorza z Sanoka w Szczecinie,
  - 23/15 - skargi na działalność Prezydenta Miasta w zakresie dysponowania pomieszczeniem piwnicznym w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 158 oraz bezpodstawnego naliczania za nie opłat czynszowych,
  - 24/15 - rozpatrzenia ponownej skargi Pani Urszuli Szramkowskiej,
  - 25/15 (komentarzy: 0) - zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecin oraz ich składów osobowych,
  - 26/15 (komentarzy: 0) - wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich,
  - 27/15 (komentarzy: 0) - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
  - 28/15 (komentarzy: 0) - ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina.
  - 32/15 (komentarzy: 0) - zmiany Ordynacji wyborczej do rad osiedli w Gminie Miasto Szczecin
  - 33/15 (komentarzy: 0) - zarządzenia wyborów do rad osiedli
  - 34/15 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Stefana Lewandowskiego)
  - 29/15 - skargi na działania Prezydenta Miasta
  - 35/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
  - 36/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta Miasta
  - 37/15 (komentarzy: 0) - skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z V zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin