Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
VI
Data sesji:
2013-06-17 11.00


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 maja 2013 r.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 166/13 (komentarzy: 0) w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Profesora Jana Królewskiego)
++Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
5. Problemy oświaty w mieście – dyskusja.
5a. 154/13 (komentarzy: 0) - w sprawie zapewnienia należytych warunków funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla dzieci Słabo Słyszących przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
6. 1. Rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.
6. 2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta.
6. 3. Opinia biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego miasta.
6. 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
6. 5. Informacja o stanie mienia komunalnego.
6. 6. Stanowisko Komisji Rewizyjnej.
6. 7. Rozpatrzenie projektu uchwały (nr 145/13 (komentarzy: 0)) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
6. 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2012.
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - ­142/13 (komentarzy: 0) - przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego,
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 143/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej,
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - ­144/13 (komentarzy: 0) - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 149/13 (komentarzy: 0) - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia w uchwale Rady Miasta Szczecin,
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 151/13 (komentarzy: 0) - rozważenia możliwości komunalizacji terenów po byłej "Stoczni Szczecińskiej Nowa",
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 146/13 (komentarzy: 0) - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - ­148/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie,
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 155/13 (komentarzy: 0) - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 2” w Szczecinie
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 147/13 (komentarzy: 0) - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska 2” w Szczecinie,
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - ­152/13 (komentarzy: 0) - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego 2" w Szczecinie,
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 153/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin.
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 156/13 (komentarzy: 0) - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 157/13 (komentarzy: 0) - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  - 158/13 (komentarzy: 0) - w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „ Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno – epidemiologicznych” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczania środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  ­- 159/13 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Regatowa)
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 167/13 (komentarzy: 0) - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna")
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 160/13 - skargi Pana Bartosza Kulczyckiego
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 17
  ­- 161/13 - skargi Pani Wiesławy Grotnik
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  ­- 162/13 - skargi Pani Wiktorii Jeremicz
++Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  ­- 163/13 - skargi Berlin - Chemie/Menarini
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  ­- 164/13 - skargi Pana Tomasza Wierenko
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  ­- 165/13 - skargi Marzenny Słowikowskiej
  ­- 168/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  ­- 169/13 (komentarzy: 0) - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 22
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za 2012 r.
11. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Miasta 2025.
12. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
13. Zamknięcie obrad.

Pliki do pobrania

Protokół z XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin