Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
V
Data sesji:
2009-09-28 12:00

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 07.09.2009r.
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 206/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 208/09 – zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009-2013;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  ­- 207/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  ­- 210/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wiosny Ludów 26 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 211/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 71a, 72a, 73a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 212/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bł. Wincentego Kadłubka 28, 28a, 29, 29a, 30, 30a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 213/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. 3 Maja 2, 2a, 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 214/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 215/09 – przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 216/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  ­- 209/09 – skargi pani Zofii Różańskiej;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  ­- 217/09 – skargi pana Krystiana Śliwy na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
  ­- 218/09 – zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  ­- 219/09 – opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gier przy Al. Wojska Polskiego 29/9 w Szczecinie.
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 220/09 - skargi Pani Lucyny Possinger – Ciszczoń
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2009 r.
8. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji §2 Uchwały Nr XXXIII/812/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie skargi pań Z. Janczewskiej i Ł. Sęk na Prezydenta Miasta.
9. Sprawozdanie z działalności:
  ­- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin,
  ­- Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.