Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
V
Data sesji:
2009-07-20 12.00

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29.06.2009r.
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  ­- 128/09 (wersja 2) – zmiany Uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2009 – 2013;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 142/09 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2009 rok;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  ­- 144/09 – uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Szczecina aktualizacja na lata 2009 - 2011 z perspektywą do roku 2015;
++Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  ­- 145/09 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 146/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 147/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 74, 75, 76 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 148/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 149/09 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą „Tramwaje Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 150/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 15 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 151/09 – warunków i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  ­- 152/09 – wprowadzenia zmian w uchwałach w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2009 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2009;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  ­- 153/09 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółki z o.o. w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  ­- 154/09 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Bolesława Krzywoustego 14;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 155/09 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009 oraz uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2009 rok;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  ­- 156/09 – zmiany nazwy Gimnazjum Nr 14 oraz w sprawie zamiany uchwały Nr VIII/260/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 roku;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 157/09 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 5 oraz stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie ul. Raciborza 60;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  ­- 158/09 – zmiany uchwały w sprawie stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie ul. Kusocińskiego 3;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 159/09 – zmiany nazwy szkoły ponadgimnazjalnej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinie, ul. Portowa 21;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 160/09 – zaproszenia w roku 2010 do Gminy Szczecin jednej rodziny narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  ­- 161/09 – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  ­- 162/09 – pomnika generała Karola Świerczewskiego – Waltera;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 143/09 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  ­- 163/09 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w sprawie utworzenia innych form wychowania przedszkolnego;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 164/09 – regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  ­- 165/09 – współdziałania z Województwem Zachodniopomorskim w realizacji zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowej;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  ­- 166/09 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Obrońców Stalingradu 28 jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  ­- 167/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stanisława Rosponda 24 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współużytkowników wieczystych;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 168/09 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
  ­- 169/09 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 7” przy ul. Narożnej 50, 71-499 Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  ­- 171/09 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka 4” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 172/09 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  ­- 173/09 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa 2” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 14
  ­- 174/09 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 12” przy ul. Obrońców Stalingradu 21/4, 70-407 Szczecin;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  ­- 175/09 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  ­- 176/09 – zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie wieloletnich umów dzierżawy i użyczenia zawieranych przez Gminę Miasto Szczecin z niepublicznymi podmiotami o charakterze edukacyjnym.
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.