Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-02-07

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z X wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 06.12.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 14/05 – uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 16/05 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 17/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Łącznej;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 18/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 19/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 20/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 345/04 – uchylenia uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Doktora Judyma 1 „b” wraz ze sprzedażą budynku;
projekt uchwały został wycofany z porządku obrad
  - 22/05 - skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 57/05 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje.
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.