Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-01-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.11.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 325/04 – przyjęcia polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 4/05 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Śmierdnica” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 5/05 – ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie: wypisu i wyrysu z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Miasto Szczecin i wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 3/05 – sprzedaży zabudowanych nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza nr 41, ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 14, ul. Kuśnierskiej 12 „b”i ul. Józefa Sowińskiego oraz kupna zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości Województwa Zachodniopomorskiego położonych w Szczecinie przy ul. Zdrojowej, ul. Pokoju nr 1, ul. Mącznej 15, ul. Jarowita 2,3, ul. Jagiellońskiej 79 i ul. Św. Wojciecha;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 337/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 13/05 – uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Południowej;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 6/05 – wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Miasto Szczecin funkcji zarządcy w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, w myśl umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych, związanej z kredytem inwestycyjnym na realizację programu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” jako formą zabezpieczenia spłaty kredytu;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 7/05 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 8/05 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupków trakcji tramwajowej;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 9/05 – ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 11/05 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.