Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-01-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 08.11.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta dot. nowopowołanego dyrektora Wydziału Sportu
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 342/04 – zmiany uchwały w sprawie powołania „Środowiskowego Domu Samopomocy” i nadania statutu;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 343/04 – odpłatności za pobyt dziecka w żłobku;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 347/04 – uchylenia uchwały Nr XIV/291/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 346/04 – udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 341/04 – porozumienia z Gminą Police;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 338/04 – przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 344/04 - ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację projektu pn. „Szczeciński program stypendialny dla studentów Żak” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 12/05 - zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem "Ucyfrowienie zakładu radiologii i wprowadzenie systemu integrującego szpital z administracją" opracowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.