Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXX zwyczjna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-12-14

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.10.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Dyrektora Szpitala Miejskiego o sytuacji ekonomicznej Szpitala.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 317/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szybki Tramwaj” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 303/04 – ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 327/04 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 322/04 – zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 323/04 – wydatków budżetu Miasta Szczecina, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
projekt uchwały wycofany z porządku obrad
  - 318/04 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2004 oraz w sprawie budżetu Miasta na rok 2004;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 321/04 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat Fundacji „Ratujmy Ptaki” części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej części działek nr 62/1 i 61/02 z obrębu 2007, położonych przy Drodze Siedmiu Młynów 19;
projekt uchwały wycofany z porządku obrad
  - 306/04 – wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Miodowej;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 276/04 – polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 285/04 – zmiany Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
projekt uchwały został odesłany do komisji stałych Rady Miasta
  - 328/04 - ustanowienia zabezpieczenia dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie przekazanych i nierozliczonych kwot środków dotacji z PARP w formie weksla "in blanco" opłaconego do wysokości przyznanej dotacji wraz z deklaracją wekslową;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 332/04 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia Spółki „Szczecińskie Centrum Renowacyjne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 333/04 – ustanowienia zabezpieczenia dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wypłaconej dotacji na realizację programu stypendialnego wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 334/04 – przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 336/04 – sprzedaży nieruchomości gminnych położonych w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Gradowej, ul. Chemicznej, ul. Pabianickiej – ul. Motorowej, ul. Batalionów Chłopskich – ul. Jarzębinowej i ul. Hangarowej.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  Porządek obrad sesji na dzień 14.12.2004 r.:
  - 335/04 - przyjęcia Statutu Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - Stanowisko Rady Miasta Szczecina w sprawie ubiegania się o środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Infrastruktura Transportu Publicznego - rozwój transportu publicznego w aglomeracjach".
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - Stanowisko Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia Szczecina do programu "Przejrzysta Gmina";
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
7. Prezentacja i debata nad projektem budżetu Miasta na 2005 rok (projekt uchwały nr 304/04).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 324/04 – szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 308/04 – zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 ul. Koszalińska 13;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 309/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 ul. Niemcewicza 40;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 310/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 28 al. Piastów 18;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 311/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 ul. Czesława 7;
+Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 15 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 312/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 ul. Tomaszowska 6;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 314/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 ul. K. Wyszyńskiego 6;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 315/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Podhalańska 5/6;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 316/04 – zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 ul. Zawadzkiego 128;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 326/04 – opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 305/04 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 330/04 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 331/04 – ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa ulicy B. Krzywoustego od placu Zwycięstwa do placu T. Kościuszki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.