Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-11-08

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 302/04 - sprostowania omyłki w uchwale Rady Miasta Szczecina dot. zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 191/04 – zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 289/04 – określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 290/04 – zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 256/04 – wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2005 rok;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 26
  - 286/04 – ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 296/04 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres dziesięciu lat części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Plantowej;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 287/04 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Tarpanowej;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 279/04 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 4
  - 293/04 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 295/04 – utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Miejskim pn. „Poprawa Bezpieczeństwa Miasta Szczecina”;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 298/04 – likwidacji nazwy urzędowej oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 284/04 – sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecina dotyczącej przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Modrej w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.