Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-10-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 20 i 27.09.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Apel Rady Miasta Szczecina w spr. edukacji studentów białoruskich na zachodniopomorskich uczelniach wyższych
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 278/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
odesłany do projektodawcy
 - 280/04 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
 - 281/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina na 2004 rok
odesłany do projektodawcy
 - 282/04 - zmian budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 283/04 - programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
 - 292/04 - oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 277/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 229/04 – zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 15
  - 259/04 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 275/04 – współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Kołbaskowo;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 261/04 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 260/04 – uchwalenia statutu zakładu budżetowego pn. „Miejski Zakład Komunikacyjny w Szczecinie”;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 258/04 – przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 269/04 – określenia zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 232/04 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej Zakładu Budżetowego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 228/04 – uchylenia uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 262/04 – zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ostrawickiej 30;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 268/04 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mieszka I nr 67;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 274/04 – zmiany Uchwały Nr XXIV/486/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie oddania na własność w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Klemensa Janickiego – Wernyhory wraz ze sprzedażą budynków i budowli usytuowanych na tym gruncie;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 263/04 – zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 226/04 – polityki wspierania rozwoju gospodarczego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
odesłany do projektodawcy
  - 264/04 – przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 266/04 – utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 267/04 – przyjęcia założeń Programu rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 231/04 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego likwidacji stadionu sportowego, do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
+Głosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 222/04 – uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bolinko-Niemierzyn”, „Łękno-Park Kasprowicza”, „Łękno-Osiedle”, „Śródmieście Północ-Jasne Błonia” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 270/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kasprowicza – Jasne Błonia” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 271/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 272/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Felczaka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 273/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łękno – Wojska Polskiego” w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 294/04 - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
  - wystąpienie przedstawicieli Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. „Tęcza”.
10. Zamknięcie obrad.