Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
drugie posiedzenie XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-09-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.07.2004 r.
  - XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.07.2004 r.
  - VII wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.08.2004 r.
  - VIII wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.09.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 233/04 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 w Szczecinie przy ul. Jana Papugi 10”;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 238/04 – współdziałania z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 239/04 – współdziałania z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 237/04 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 192/04 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 218/04 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
+Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 16 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 246/04 – wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 247/04 – wydania opinii do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 248/04 – zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 249/04 – pozbawienia ulicy Autostrada Poznańska w Szczecinie (na odcinku od Ronda Hackena do ul. Granitowej) kategorii drogi powiatowej;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 251/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 221/04 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zygmunta Felczaka 18b, jej użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 19
  - 227/04 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Juliana Tuwima 27, 27a, jej użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 228/04 – uchylająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 235/04 – nie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Pieszej 2, 3, jej użytkownikowi wieczystemu;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 220/04 – zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych położonych na terenie szkół oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Szczecina ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 245/04 – (wersja 2) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004 rok;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 23
  - 196/04 – przyjęcia Polityki utrzymania i rozwoju terenów zielonych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 222/04 – uchylenia uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Bolinko-Niemierzyn”, „Łękno-Park Kasprowicza”, „Łękno-Osiedle”, „Śródmieście Północ-Jasne Błonia” w Szczecinie;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 223/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Podjuchy” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 224/04 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany – N/Odrą” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 225/04 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podjuchy-Centrum” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 240/04 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Sienno”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 241/04 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 231/04 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego likwidacji stadionu sportowego, do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33).
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
 - 254/04 - w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynkach położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin należących do Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Kwatera" Spółka z o.o.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 - 253/04 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej diet dla radnych, członków komisji spoza Rady oraz o zmianie niektórych uchwał
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 - 236/04 - w sprawie kierunków przekształceń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 255/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
 - 257/04 - w sprawie zmiany w budżecie Miasta Szczecina na 2004r. zmieniajacej uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2004r.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.