Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-04-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.03.2004 r.;
  - XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 22 i 29.03.2004 r.
4. Stanowisko Rady Miasta.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 82/04 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 63/04 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 83/04 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 86/04 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 67/04 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie ul. Kaszubska 25;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 80/04 - odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 41/04 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003;
odesłana do projektodawcy
  - 42/04 - zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004;
odesłana do projektodawcy
  - 81/04 - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 85/04 - rozstrzygnięcia protestu wniesionego przez Państwa Mariannę i Stanisława Szewczak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
wycofana przez Prezydenta
  - 28/04 - zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin;
odesłany do projektodawcy
  - 29/04 - ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami na obszarze Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 40/04 - uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.”;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 48/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicy Mieszka I;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
  - 70/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 71/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Południowej;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 73/04 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Emilii Plater;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 69/04 - wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Szczecinie przy ul. ks. St. Kujota 24 z przeznaczeniem na uzupełnienie pokrycia udziału w kapitale akcyjnym spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 49/04 - (wariant I i II) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 72/04 - uchylenia uchwały w sprawie regulaminu kąpielisk miejskich w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 84/04 - zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 79/04 - utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 76/04 - zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 77/04 - odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecina.
  - 87/04 - powołania Lokalnego Koordynatora Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
7. 7. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecina.
7.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2003 rok.
7.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecina za 2003 rok.
7.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecina.
7.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.