Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
drugie posiedzenie XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-03-29

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 16 i 23.02.2004 r.;
  - XVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.02.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 31/04 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 38/04 – skargi Pani Małgorzaty Moj na Komendanta Straży Miejskiej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 50/04 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 47/04 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2003;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 53/04 – wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 54/04 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 26/04 – objęcia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce „Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o.;
projekt został odesłany do projektodawcy
  - 188/03 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
projekt został wycofany z porządku obrad
  - 25/04 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 319/03 – budżetu Miasta na 2004 rok.
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 269/03 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań objętych Master Planem gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 55/04 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2004
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 59/04 - uchylenia uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska - Hangarowa" w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 60/04 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gryfińska - Hangarowa" w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 61/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 20
  - 64/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.