Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2004-02-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - V wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.01.2004 r.;
  - XV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.01.2004 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacje Prezydenta Miasta na temat:
  - przygotowania inwestycji „Galeria Kaskada”;
  - przygotowania inwestycji „Gontynka”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 311/03 – skargi Pani Łucji Kobylińskiej na Prezydenta Miasta;
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 21
  - 6/04 – uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 209/03 – ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 297/03 – oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4 z równoczesną sprzedażą budynków i urządzeń położonych na tej nieruchomości;
odesłana do projektodawcy
  - 7/04 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
odesłany do projektodawcy
  - 19/04 – sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 30/04 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn."Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego " oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 114/03 – (wersja 2) przyjęcia projektu Statutu Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za lata 2002 i 2003.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.