Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-12-15

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.11.2003 r.;
4. Stanowiska Rady Miasta Szczecina.
 - Stanowisko w sprawie utworzenia oddziału IPN w Szczecinie
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 29
 - Stanowisko w sprawie zagospodarowania majątku produkcyjnego po upadłej grupie Porta Holding S.A. w Szczecinie
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
 - Stanowisko w sprawie uruchomienia tanich połączeń lotniczych z Portu Lotniczego Goleniów do Warszawy
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 312/03 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 308/03 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Osiedlowego Klubu Sportowego „ŚWIT” Szczecin Skolwin ul. Stołczyńska 100;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 310/03 – programu współpracy na 2004 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 266/03 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Litewskiej-Rzemieślniczej;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 298/03 – zmiany uchwały o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 288/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Topolowej – Mostowej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 265/03 – zmiany uchwały w sprawie targowisk i opłaty targowej;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 273/03 – (wersja 3) podatku od środków transportowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 301/03 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 293/03 – zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 294/03 – opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. 5 Lipca 36;
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 17
  - 295/03 – ustalenia stawek czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 296/03 – ustalenia stawek czynszu regulowanego z 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 302/03 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 303/03 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 309/03 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 313/03 - uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej - Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zakład Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 314/03 w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 315/03 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 316/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego wydarzenia grudnia 1970 roku w Szczecinie
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 317/03 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
 - 318/03 w sprawie zmiany nazw i numerów porządkowych oraz nadania numerów porządkowych szkołom specjalnym oraz placówce oświatowej
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.