Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-12-01

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 03.11.2003 r.;
  - IV wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.11.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Stanowisko Rady Miasta.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 195/03 – rozstrzygnięcia protestów do projektu zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75);
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 307/03 - zobowiązania Prezydenta Miasta do rozwiązania problemu miejsc garażowych na Osiedlu Zawadzkiego - Klonowica;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 196/03 – zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina obejmującej obszar w rejonie ul. W. Szafera – al. Wojska Polskiego – tor kolarski (zmiana Z.75);
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 247/03 – rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla Nowe Miasto dotyczącego zakazu lokalizacji sklepów o pow. powyżej 400m2 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Nowe Miasto – Potulicka (zmiana S-33);
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 253/03 – rozstrzygnięcia protestu firmy Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 254/03 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego dostępu na zaplecze Al. Wojska Polskiego 23, 25, 27, do projektu Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 255/03 – rozstrzygnięcia protestów dotyczących Ośrodka Sportów Siłowych „Flex”, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 256/03 – rozstrzygnięcia protestu dotyczącego pięciu garaży przy Al. Jedności Narodowej 33, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 257/03 – rozstrzygnięcia protestów dotyczących realizacji zabudowy obok budynku przy ul. Św. Wojciecha 16, do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 23
  - 258/03 – rozstrzygnięcia protestu państwa Ireny i Tadeusza Celer do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 289/03 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina w rejonie al. Wojska Polskiego, ul. Międzyparkowej, ul. Wincentego Pola (zmiana Z.68) na obszarze dzielnicy Zachód;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 285/03 – powołania instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 286/03 – nadania Statutu instytucji kultury o nazwie Dom Kultury „Klub Skolwin”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 287/03 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Domowi Kultury „Słowianin”;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 290/03 – (wersja 2) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 292/03 - powołania Sekretarza Miasta;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 25
  - 299/03 - ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 25
  - 300/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 304/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 305/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 306/03 - wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.