Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-11-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.10.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 277/03 – (wersja 2) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecina, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
+Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 271/03 – odwołania Sekretarza Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 18 Obecnych : 28
  - 272/03 (wersja 2) – podatku od nieruchomości;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
  - 275/03 – podatku od posiadania psów;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 274/03 – wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 278/03 – określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 279/03 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntownych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 213/03 - (wersja 2) zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina Nr XXVIII/365/96 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 281/03 – zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Dobra;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 262/03 – przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 261/03 – nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 284/03 – wystawienia na licytację prawa do nadania nazwy ulicy;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 218/03 – ustalenia ilości Medali za Zasługi dla Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 219/03 – przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie działań podejmowanych przy organizacji Dni Morza 2003 oraz zleceń uzyskanych /przez firmę GISO z Dębna Lubuskiego przy organizacji imprez miejskich w latach 2000 – 2003;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 263/03 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Stowarzyszenia POLITES w Szczecinie ul. Malczewskiego 10/12.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 291/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.