Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
X zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina - posiedzenie II
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-10-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z IX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.09.2003 r.
4. Apel Rady Miasta Szczecina.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 214/03 - wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych o formie organizacyjnej jednostek budżetowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 211/03 - zmiany uchwały w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 216/03 – wyboru ławników do Sądów Okręgowego i Rejonowego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 217/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 185/03 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 197/03 – udzielenia Pani Jolancie Trafarskiej – Kierownikowi Rejonowego Ośrodka Pomocy Śródmieście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 204/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
odesłano do projektodawcy
  - 205/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – kasyna gry w Szczecinie w obiekcie Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Galaxy”;
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 208/03 - opinii o lokalizacji ośrodka gier – salonu gry w Szczecinie przy ul. Grodzkiej 2;
odesłano do projektodawcy
  - 206/03 - uchylenia uchwały w sprawie miejskich składowisk odpadów bytowych i punktów zlewnych fekaliów w mieście;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 207/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie;
odesłana na sesję 03.11.2003
  - 210/03 - powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień w Szczecinie;
odesłana na sesję 03.11.2003r
  - 212/03 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 198/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Tadeusza Chmielewskiego i Pani Alicji Chmielewskiej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 199/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Włodzimierza Wierciaka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 200/03 - rozstrzygnięcia protestu Pana Ireneusza Kurzyńskiego do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 201/03 - rozstrzygnięcia protestu Pani Aleksandry Tokarz do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 202/03 - rozstrzygnięcia protestu Rady Osiedla „ZACHĘTA” Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce-Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 203/03 - rozstrzygnięcia protestu Państwa Grażyny i Jana Scherbarth do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce- Słowieńsko”;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 189/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 190/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wyspa Pucka – południe” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 260/03 - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli zgodności z obowiązującą uchwałą Rady Miasta działalnosći gospodarczej prowadzonej przez spółkę Rethmann
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 17
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.