Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-09-22

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - II wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 10.01. i 02.09.2003 r.
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - III wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.07.2003 r.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - VIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29.07.2003 r.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 177/03 – wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecina na 2004 rok;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 22
  - 165/03 – (wersja 3) zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na rok 2003;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 147/03 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bulwar Gdański 7a na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 178/03 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Doktora Judyma 1b wraz ze sprzedażą budynku;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 186/03 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 182/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 183/03 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 180/03 – szczegółowych zasad odpłatności za korzystanie z ośrodka wsparcia działającego przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 oraz w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 181/03 – zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Żłobki Miejskie” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 179/03 – gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 191/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Podbórzańska” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 192/03 – rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ulicy A. Struga” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 193/03 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ulicy A. Struga” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 194/03 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.