Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-07-29

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23.06.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 171/03 - skargi Pani Lidii Gołoś;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 170/03 - powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 169/03 - delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 68/03 - przyjęcia „Polityki Transportowej dla Miasta Szczecina”;
odesłana do projektodawcy
  - 168/03 - zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 145/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 160/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 139/03 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2004 rok- 2 wersja
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 143/03 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szosa Stargardzka;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 144/03 - zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnych nieruchomości gruntowych;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 146/03 - ustanowienia nieodpłatnego prawa użytkowania zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. K. Kolumba 61 w Szczecinie na rzecz Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 150/03 - upoważnienia Zarządu Spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 151/03 - upoważnienia Zarządu Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 153/03 - sprzedaży w drodze bezprzetargowego zbycia dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Gombrowicza;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 154/03 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2003 r.;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 155/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Centrum Renowacji sp. z o.o. i objęcia udziałów przez Gminę Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 156/03 - wyrażania zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 157/03 - wyrażania zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 158/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 159/03 - wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami - mieszkaniowymi - 2 wersja
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 161/03 - opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 162/03 - utworzenia Technikum Zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, ul. Szpitalna 15;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 163/03 - zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
odesłany do projektodawcy
  - 164/03 - podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 167/03 - przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
 - 173/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej.
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
 - 149/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Ogrodniczej
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
 - 174/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 176/03 zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
6. Zmiana stanowiska Rady Miasta w sprawie zwołania II części sesji RM dotyczącej Klubu Sportowego "Pogoń".
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.