Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
VII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-06-23

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 26.05.2003 r., 27.05.2003 r. oraz 9.06.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 117/03 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 118/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Mewia, Kacza” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 119/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino – Czrnołęka, Radolin” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 120/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Las Mścięcino” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 121/03 – ustalenia stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o.o.;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 110/03 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej;
wycofany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 111/03 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie";
wycofany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 73/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Orawskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 74/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Szarych Szeregów w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 75/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe gruntu komunalnego w rejonie ul. Białostockiej – Jagodowej;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 76/03 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Asnyka – Kadłubka;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 112/03 – opinii o lokalizacji ośrodka gier - kasyna gry w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 122/03 – uchylenia uchwał Rady Miasta Szczecina w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadań objętych programem naprawczym w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej współfinansowanym ze środków funduszu Unii Europejskiej ISPA;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 123/03 – uchylenia uchwały w sprawie kierunków działań w zakresie rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 133/03 – przyznania dodatku specjalnego dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 138/03 – zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznane posiłki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w 2003 roku;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 139/03 – kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na 2004 rok;
odesłany do wnioskodawcy
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
  - 67/03 – opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 134/03 – ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 135/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 136/03 – wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą „Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 124/03 – sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Przyszłości;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 125/03 – podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 126/03 – określenia priorytetów w konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych w roku 2004;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 116/03 - zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim imienia św. Karola Boromeusza;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 127/03 – upoważnienia do uczestnictwa w Konferencjach Ogólnych Związku Miasta Bałtyckich;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.