Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
trzecie posiedzenie VI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-06-09

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z V zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28.04.2003 r.
4. Wręczenie wyróżnień „Ambasador Szczecina”.
5. Stanowisko Rady Miasta
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 57/03 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do spółki „Centrum Handlowe Polska 1” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
  - 58/03 - wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałami Gminy Miasto Szczecin w Spółce Centrum Handlowe Polska 1 Sp. z o.o.,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 67/03 - opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
odesłana do projektodawcy
  - 70/03 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”,
+Głosujących ZA: 2 Głosujących PRZECIW: 20 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 95/03 - zmiany uchwały o przystąpieniu do realizacji inwestycji pn. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 71/03 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dąbskiej,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 72/03 – (wersja 2) opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 29
  - 115/03 - wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 78/03 – (wersja 2) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 81/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Prószyńskiego,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 82/03 - zmiany uchwały w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 83/03 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 94/03 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Gumieńce w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 97/03 - rozbudowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej większej od 2000 m2 przy ul. Milczańskiej – Białowieskiej w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 3 Głosujących PRZECIW: 23 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 104/03 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej pn. "Rodzinny Dom Dziecka Nr 5",
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 105/03 - oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej "ENEA" S.A.,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 106/03 - zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 107/03 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 108/03 - zmiany przebiegu drogi powiatowej pod nazwą ul. Kaszubska w Mieście Szczecinie,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 109/03 - uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2005",
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 25
  - 113/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji oraz zmieniająca jego statut.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 21
  - 116/03 - zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza.
zdjęta z p.o.
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -137/03 zmiany uchwały Nr LI/1089/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2002r o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Mieszka I" w Szczecinie
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
9. Debata nad programem gospodarczym dla miasta Szczecina.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
11. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
12. Zamknięcie obrad.