Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
V zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-04-28

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z IV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.03.2003 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 59/03 – zmiany granic portu morskiego od strony lądu w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 60/03 – rozstrzygnięcia protestu do projektu zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 61/03 – zmiany „Radolin – refulat” (D.68) Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze Jeziora Dąbie,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 62/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze-Wielka Kępa” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 63/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Zachód” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 64/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz-Południe” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 65/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna-Pomorska” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 66/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 78/03 – szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina,
odesłany do projektodawcy
  - 79/03 – określenia zasad i warunków przeprowadzania wyłapywania bezdomnych psów na terenie Miasta Szczecina,
+Głosujących ZA: 6 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 80/03 – udzielenia Panu Witoldowi Kaczyńskiemu – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 85/03 – przyznania dodatku specjalnego dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
+Głosujących ZA: 9 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 22
  - 84/03 – wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce „Port Lotniczy Szczecin-Goleniów” Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 86/03 – podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego oraz zamiany nieruchomości Gminy Miasta Szczecin na nieruchomości stanowiące własność Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 69/03 – założenia Szkoły Policealnej w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 87/03 – założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
  - 88/03 – likwidacji Gimnazjum Nr 32 w Szczecinie ul. Strzałowska 27,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 27
  - 89/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 90/03 – utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
  - 91/03 – nadania imienia Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 26
  - 92/03 – likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 26 przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie ul. Mączna 4, utworzenia Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie ul. Unii Lubelskiej 1 i zmiany nazwy szkół,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 93/03 – utworzenia Zespołu Szkół Nr 7 w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
 -98/03 odwołania Pani Teresie Norkiewicz upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
 -99/03 -udzielenia Pani Iwonie Klimowicz- Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 -100/03 - ustanowienia zabezpieczenia dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przekazanych i nie rozliczonych kwot środków z Funduszu w formie weksla "in balnco" z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
 -101/03 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Miasta- Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -102/03 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w areszcie śledczym
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 103/03 - utworzenia obwodów głosowania w domach studenckich
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
6. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecina za 2002 rok:
  6.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.
  6.2 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecina za 2002 rok.
  6.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecina.
  6.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  6.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2002 r.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.