Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-03-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z III zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 17.02. oraz 10.03.2003 r.,
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 55/03 – zmiany uchwały w sprawie sieci publicznych gimnazjów w Szczecinie prowadzonych przez Miasto Szczecin,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 29
  - 14/03 - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 30/03 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2003 r. do dnia 29 lutego 2004 r.,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 31/03 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ks. Barnima III Wielkiego 22 na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 12 Obecnych : 27
  - 32/03 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” S.A.,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 33/03 – zmieniająca Uchwałę Nr LV/1243/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 września 2002 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz Energetyki Szczecińskiej S.A.,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 34/03 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2002,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 35/03 – zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003,
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 37/03 – odwołania Pani Stefanii Lemańskiej – Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 19
  - 41/03 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 44/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 50/03 - wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze Spółki Regionalna Agencja Promocji Turystyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 43/03 – zmiany P.75 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina – rejon ulicy Robotniczej i Grzymińskiej,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 45/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 46/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Rokiciny” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 47/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Urok” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 48/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Oleszna” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 49/03 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gryfińska-Hangarowa” w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 52/03 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2002,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 53/03 – likwidacji internatu Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 54/03 – likwidacji filii Bursy Szkolnej Integracyjnej w Szczecinie przy ul. Łaziebnej 6/7,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 56/03 – udzielenia Pani Kindze Fladze-Gieruszyńskiej – Dyrektorowi zakładu budżetowego pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
6. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.