Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
III zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecina - posiedzenie II
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-03-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.01.2003 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecina nowej radnej:
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta (projekt uchwały nr 28/03),
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - złożenie ślubowania przez radną Małgorzatę Strządałę.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 19/03 – zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli (ordynacja wyborcza) oraz zmiany Statutu Osiedla,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 29/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  - 20/03 – zarządzenia wyborów do rad osiedli i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej,
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 18/03 – uznania za nieuzasadnioną skargi na Zarząd Miasta,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 21/03 – zmiany uchwały o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 22/03 – upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 23/03 – skargi Pana Zbigniewa Matuszewskiego,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 24/03 – skargi Pani Stanisławy Korżeckiej,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 36/03 - wyboru przedstawiciela Miasta Szczecina do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich,
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 38/03 – objęcia akcji Spółki Fabryka Papieru Szczecin – Skolwin S.A.,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 28
  - 42/03 – zbycia udziałów spółki pod firmą „Szczecińska Energetyka Cieplna” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 39/03 – czwartej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 40/03 - piątej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
 - 51/03 zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 324/02 – budżetu Miasta na 2003 rok.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 29
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.