Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
II zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2003-01-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - I zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 21 i 26.11.2002 r.,
  - I wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 6.12.2002 r.
4. Stanowiska Klubów Radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 323/02 – upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do zaciągania zobowiązań,
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 1/03 – powołania Komisji Doraźnej ds. Statutu Miasta Szczecina,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 2/03 – uchylenia Panu Markowi Banaszkowi – upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
  - 3/03 – wyboru Komisji dyscyplinarnej I instancji,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 4/03 – wyboru Komisji dyscyplinarnej II instancji,
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 5/03 – zaciągnięcia kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy ulicach: Kusocińskiego, Pokoju i Strzałowskiej oraz Kantatowej, Gwarnej i Nad Rudzianką,
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 6/03 – (wersja 2) nabycia nieruchomości położonych w kwartale ulic Mickiewicza-Wernyhory-Klonowica-Janickiego,
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 7/03 – zmieniająca uchwałę w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 8/03 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecina,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 9/03 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecina do Rady Euroregionu „Pomerania”,
+Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 10/03 – stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 11/03 – przekazania właściwemu organowi skargi złożonej przez Pana Andrzeja Banaszaka,
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 12/03 – skargi Pani Doroty Carlsen,
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 13/03 – ustalenia górnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do zagospodarowania na składowiskach,
wycofany przez Z-cę Prezydenta
  - 14/03 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
wycofany do projektodawcy
  - 15/03 – obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o.,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 16/03 – Zmieniająca uchwałę w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych,
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 17/03 – zatwierdzenia przychodów i wydatków „Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” na rok 2003.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
 - 25/03 powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
 - 26/03 - udzielenie Panu Witoldowi Kaczyńskiemu- p.o. dyr. Miejskiego Ośrodka POmocy Rodzinie w Szczecinie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 28
 - 27/03 - zmiany uchwały dotyczącej utworzenia spółki Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpwiedzialnością z siedzibą w Szczecinie oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 28
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na nie.
7. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina,
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.