Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-10-16

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z LXII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.09.2006 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 247/06 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 19
  - 248/06 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 249/06 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Zamenhofa” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 252/06 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wyspa Pucka - Północ" w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 234/06 – przyjęcia Projektu „Program wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008”;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 235/06 – przyjęcia Projektu „Animator sportu dzieci i młodzieży”;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 236/06 – szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych wobec podmiotów działających na rzecz krzewienia kultury fizycznej;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 237/06 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Miasto Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
projekt uchwały odesłany do projektodawcy
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 238/06 – określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 239/06 – zmiany uchwały Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. zmienionej uchwałą Nr LV/1024/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego-Klonowica;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 214/06 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2009;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 20
  - 227/06 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 20
  - 220/06 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
  - 228/06 – zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu „Przebudowa Bulwaru Nadodrzańskiego wraz z infrastrukturą dla celów turystyki w Szczecinie” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 201/06 – wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 233/06 – zmiany przeznaczenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie i uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” im. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 241/06 – odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Wandy Szymańskiej i powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Julity Gerlach;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 242/06 – odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Marii Czaplickiej oraz powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anny Skrockiej;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 209/06 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat budynku przy ul. Ku Słońcu 121;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 232/06 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne – plac zabaw terenu w rejonie ul. Srebrnej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 246/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 243/06 - podatku od nieruchomości;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 244/06 - podatku od środków transportu;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 245/06 - wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 251/06 - zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 254/06 - utworzenia instytucji kultury pod nazwą "Ośrodek Teatralny Kana" w Szczecinie.
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  -253/06- skargi Pana Damiana Czepity
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 22
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez: Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecina;
  - Prezydenta Miasta Szczecina.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.