Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-09-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 01.09.2006 r.;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - LXI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11.09.2006 r.
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 215/06 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 217/06 – 1. uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.92 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina; 2. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, dotyczącej zmiany planu D.14;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 26
  - 216/06 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 201/06 – wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin;
projekt odesłany do projektodawcy
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 219/06 – wyrażenia opinii o uznaniu za lasy ochronne lasy położone na terenie Gminy Miasto Szczecin w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 222/06 – nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 2 „Zielony Dwór” przy ul. Walecznych 23 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 223/06 – zmiany uchwały w sprawie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 206/06 – uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok”;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
  - 205/06 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 7 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 218/06 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 23
  - 221/06 – wydzierżawienia na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie na terenie Wyspy Puckiej;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
  - 209/06 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat budynku przy ul. Ku Słońcu 121;
projekt odesłany do projektodawcy
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 213/06 – sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kredowej;
++Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 16
  - 224/06 – zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 207/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Arkońskie Niemierzyn;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 225/06 – nadania nazw urzędowych rondu i placowi w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 226/06 – skarg Pana Henryka Klimko.
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
  - 229/06 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 230/06 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/440/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie osiedlenia w Gminie Szczecin rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 231/06 zmieniająca Uchwałę Nr XLII/828/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005r. w sprawie zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej - repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.