Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin - II posiedzenie
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-07-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczyste nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26.06.2006 r.;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - LIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10.07.2006 r.
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 181/06 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy Placu Polskiego Czerwonego Krzyża;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
  - 145/06 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 1/72 z obrębu 126 Szczecin-Pogodno, położoną przy ul. Bronowickiej, przeznaczoną pod cmentarz wyznaniowy rzymsko-katolicki;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 189/06 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla „Osów Zachodni i Osów Stary” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 190/06 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 191/06 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo – Nowoszeroka” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 176/06 – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 184/06 – nadania imienia Zespołowi Szkół Sportowych w Szczecinie, ul. Małopolska 22;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 185/06 – nadania imienia Gimnazjum Nr 20 w Szczecinie, ul. Brodnicka 10;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 179/06 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 180/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 173/06 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 25
  - 192/06 – wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 174/06 – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2006-2009;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 166/06 – zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowanego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 167/06 – zmiany uchwały Nr LVI/1050/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 maja 2006 r. dotyczącą zmian uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 155/06 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji przez Gminę Miasto Szczecin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące zabytków wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administracyjnych Szczecina i będących własnością podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 186/06 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 163/06 – wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011;
  - 164/06 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 182/06 – sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Przęsocińskiej;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 183/06 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudownej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy: Ks. Michała Mostnika 20, Swobody 17, Pokoju 43a;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 188/06 - nadania regulaminu Straży Miejskiej Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 193/06 - uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto – Sowińskiego” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 194/06 - skargi pana Andrzeja Malinowskiego;
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 16
  - 187/06 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych.
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
6. Informacja dot. zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II - budowa nowych mostów przez rzeki Odrę i Regalicę".
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.