Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-07-10

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczyste wręczenie Medalu za zasługi dla Miasta Szczecin.
3. Zatwierdzenie protokołu z LVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12.06.2006 r.
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 168/06 – nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 169/06 - wydania opinii do projektu ogłoszenia o przetargu i umowy dzierżawy nieruchomości położonej w rejonie ulic: Sczanieckiej – 1 Maja – Bożeny;
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 25
  - 161/06 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
projekt uchwały wycofany przez projektodawcę
  - 152/06 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Bukowo-Kolonistów”;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 153/06 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 156/06 – nadania imienia Gimnazjum Nr 7 w Szczecinie, ul. Zofii Nałkowskiej 33;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 158/06 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 160/06 – przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2006/2007;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 162/06 – nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Szczecinie, al. Piastów 7;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 165/06 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 170/06 - zmiany uchwały dotyczącej utworzenia w Gminie – Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 171/06 - zmiany uchwały dotyczącej utworzenia na terenie Miasta – Gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 172/06 - utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 177/06 - wykonania "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina";
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 178/06 - sprostowania omyłek w uchwale Rady Miasta Szczecin dotyczącej odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie.
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.