Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-06-26

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Uroczyste wręczenie tytułu „Ambasador Szczecina” za rok 2005.
3. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15.05.2006 r.
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - XV wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22.05.2006 r.
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 144/06 – szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych w tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 131/06 – ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 136/06 – nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 95 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 137/06 – nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Mącznej 16 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 138/06 – nadania statutu dla Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ul. Różowej 8/2 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 139/06 – współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 140/06 – uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok”;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 141/06 – oddania w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy alei Wojska Polskiego, stanowiącej działkę nr 4/4 z obrębu 31 Pogodno, o powierzchni 13 871 m2;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 142/06 – wydzierżawienia na okres piętnastu lat w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Dąbskiej;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 146/06 – zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 143/06 – wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo z dnia 03 kwietnia 2006 r., o zmianę Uchwały Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej polegającą na zmianie pkt 3, pkt 4 lit. g, h, pkt 6, pkt 7, pkt 8 i pkt 9 Załącznika Nr 2 do ww. uchwały „Dzienne stawki opłat targowych” poprzez wyeliminowanie uzależnienia wysokości opłaty od powierzchni handlowej z powodu ich niezgodności z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r.;
odesłano do wnioskodawcy
  - 150/06 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 151/06 - przystąpienia do programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2006/2007;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 159/06 - lokalizacji nowego budynku Filharmonii Szczecińskiej;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 57/06 – wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006-2009.
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 21
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin;
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.