Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-06-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 10.04.2006 r.
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - LV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.04.2006 r.
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 122/06 – wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Sczanieckiej – 1 Maja – Bożeny;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 133/06 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 134/06 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica-Pyrzycka” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 110/06 – przyjęcia polityki promocji Szczecina oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 111/06 – przyjęcia polityki wspierania rozwoju /Tu/ dla Miasta Szczecin oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 121/06 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie do komunikacji miejskiej;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 123/06 – stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Szczecinie oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. M.T. Hubera w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 125/06 – współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kołbaskowo w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 126/06 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 127/06 – przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Okólnej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 128/06 – przekazania zadania zagospodarowania na miejsce pamięci narodowej terenu w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich – Smolańskiej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 131/06 – ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek ustalenia wartości punktu;
odesłany do projektodawcy
  - 132/06 – przystąpienia do projektu pn. „Uzyskanie spawalniczych kwalifikacji zawodowych – program tworzący możliwości”;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 124/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 129/06 – przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 135/06 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 147/06 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2007 i lata następne;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 148/06 - zmiany uchwały dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 149/06 - zmiany uchwały dotyczacej przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" w jednostkę budżetową "Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" i przyjęcia statutu "Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji" oraz w sprawie przejęcia Kompleksu sportowo - rekreacyjnego usytuowanego na zapleczu nieruchomości położonej przy ul. Nehringa 65 i 67 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy "Hutnik - Eko Tras Szczecin" przez "Miejski Osrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji".
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.