Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-05-15

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - LII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 13 i 14.03.2006 r.
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - LIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.03.2006 r.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 101/06 – nadania statutu dla Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Broniewskiego 16 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 103/06 – nadania statutu dla Pogotowia Opiekuńczego im. Konstantego Maciejewicza przy ul. Łabędziej 4 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 104/06 – współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Pyrzyce w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 113/06 – współdziałania Gminy Miasto Szczecin z Gminą Kobylanka w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 108/06 – likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 w Szczecinie ul. Waryńskiego 6;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 100/06 – przekazania zadania zagospodarowania na plac rekreacyjny terenu w rejonie ul. Artyleryjskiej – Pancernej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 105/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Gminy Miasto Szczecin użytkowanych dotychczas w Urzędzie Miasta Szczecin jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 106/06 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 107/06 – udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego na zakup ambulansu ratunkowego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia Szczecin;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 25
  - 99/06 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Dębogórskiej;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 112/06 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków gminnego i powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz uchwałę w sprawie budżetu Miasta na rok 2006;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 114/06 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, przedszkolach i gospodarstwach pomocniczych (warsztatach szkolnych) przy szkołach zawodowych Miasta Szczecina oraz zasad ustalania wysokości wynagrodzeń na skutek przeliczenia wartości punktu;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 115/06 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Nehringa 73 w Szczecinie użytkowanego obecnie przez Klub Sportowy „Hutnik-Eko Tras Szczecin” przez „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji”;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 117/06 – polityki przestrzennej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 118/06 – zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006.
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 119/06 w sprawie uchylenia Uchwały NR X/W/585/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasto Szczecin zorganizowanego mienia Skarbu Państwa stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. pozostałego po rozwiązanej ze Spółką ODRA S.A. w Szczecinie umowie prywatyzacyjnej oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2005 r. środków niezbędnych na ten cel i zmieniającą ją Uchwałę NR XXXIV/659/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005 r. oraz Uchwałę Nr XXXIV/658/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zagospodarowania niektórych składników mienia po zlikwidowanym PP ODRA
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 27
  - 120/06 w sprawie przystąpienia do Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy na 2006 r. środków niezbędnych na ten cel
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 109/06 dotyczącego zmiany Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.