Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-04-24

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach
 - 87/06 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 28
 - 91/06 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo „ w Szczecinie,
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 92/06 Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bronowickiej 28
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
 - 79/06 - Przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, tytuł projektu: „ Moje miejsce-moja szansa. Młodzi na rynku pracy!
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 - 80/06 -Przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu dofinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, tytuł projektu: „Wybieram pracę: nowe kwalifikacje-nowe możliwości”
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 78/06 - Przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
 - 85/06 - Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008.
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 86/06 - Określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2006.
++Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 77/06 - Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej”
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 88/06 - Skargi Państwa Barbary i Jacka Olszyńskich
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 89/06 - Skargi Pana Tadeusza Biernackiego
++Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 90/06 - Nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie
++Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 21
 - 93/06 - w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2006 rok.
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
 - 94/06 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a PPU „Port Rybacki Gryf” sp. z o.o.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
 - 95/06 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin z zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
 - 96/06 - skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 10
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 27
5.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2005 rok.
5.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2005 rok.
5.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.