Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-03-14

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XLIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 09.01.2006 r.;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - L zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 06.02.2006 r.
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Informacja nt. budowy stacji przeładunku odpadów na Pomorzanach.
  Przyjęcie stanowiska w sprawie wstrzymania budowy stacji przeładunku odpadów na ul. Tama Pomorzańska w Szczecinie
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 27
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 35/06 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania zestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 27/06 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 28/06 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na wymianę słupów trakcji tramwajowej;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 30/06 – regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
++Głosujących ZA: 29 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 26/06 – przyjęcia polityki transportowej oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 38/06 – wydzierżawienia na okres trzydziestu lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ulicy Zegadłowicza;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 37/06 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji p.n. „Pomost spacerowy wraz z tarasem widokowym na Jeziorze Głębokie w Szczecinie”;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 41/06 – zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 2005;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 59/06 - podwyższenia kapitału zakladowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  -40/06 – wyrażenia zgody na zwrotne przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin własności nieruchomości i obniżenie kapitału zakładowego Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  -33/06 – przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  -34/06 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Szczecińskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -39/06 – wyrażenia zgody na rozwiązanie Spółki Targowiska i Opłaty Lokalne Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -36/06 – wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 27
  -32/06 – zmiany nazw i numerów porządkowych placówek oświatowych oraz zmiany niektórych uchwał;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  -10/06 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  -44/06 – wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police.
++Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
7. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje.
8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.